Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Pro obec Moravany představuje hlavní povodňové ohrožení řeka Loučná, která přivádí velké množství vody z podhůří Orlických hor. Rizikové je tak zejména v zimním a jarním období, kdy dochází k tání sněhové pokrývky a přítoku zvýšeného množství vody z hor.
Nebezpečí však představují i lokální povodně z přívalových srážek, jaké obec postihly v roce 2010 a 2011.
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Moravany jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V nedávné historii byla obec Moravany nejvýznamněji zasažena povodněmi v letech 1997 a 2006. Povodeň v roce 2006 způsobila zaplavení tří částí obce - Turov, Platěnice a Čeradice. V samotném intravilánu Moravan došlo k zaplavení rodinných domů v oblasti zvané „Na Obci“. Záplavy byly způsobeny radikálním zvýšením vodního toku Loučná.
Situace výše na toku Loučné začala být kritická 28. 3. Na základě informací o povodňové situaci získaných od obce Cerekvice nad Loučnou započalo na území obce provádění nutných protipovodňových opatření. V části obce Čeradice se 29. 3. od dopoledních hodin začalo pracovat na evakuaci majetku a obyvatel a odčerpávání vody z ohrožených lokalit. Velkou pomoc poskytla spolupráce mezi jednotlivými SDH Moravan. Po poradě zástupců hasičů a zastupitelů obce byly vytvořeny protipovodňové hráze z pytlů s pískem. Do těchto činností byli zapojeni i místní obyvatelé a dobrovolní hasiči z okolních obcí. Hladina Loučné dosahovala o 10 až 15 cm výše než tomu bylo při povodni v roce 1997.
Po této povodni došlo k úpravě neudržovaného koryta Loučné. Jednalo se především o zamezení akumulace naplavenin z okolních zemědělských ploch a o úpravu neudržovaných břehů.
V letech 2010 a 2011 obec postihly lokální povodně z přívalových srážek, které se naštěstí obešly bez větších škod na majetku obce a samotných obyvatel.