Odtokové poměry

Řeka Mže má na území města Město Touškov vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 16.12. 2011 krajským úřadem Plzeňského kraje, v úseku mezi ř. km 0 a ř. km 21,897 (tedy od hlásného profilu pod VD Hracholusky po ústí do Berounky; č. j. ŽP/11698/11). Aktivní zóny jsou vymezeny v celém úseku vymezeného záplavového území.  Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20 a Q100»
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Mže. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. 

  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území

  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky

  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích

Při terénním průzkumu koryt vodních toků na území města Město Touškov byla identifikována dvě kritická místa omezující odtokové poměry, z nichž nejkritičtější jsou:
  • Most místní komunikace II/180 směr Kozolupy »
  • Most místní komunikace II/180 »
Místa omezující odtokové poměry na území města Město Touškov

Místa omezující odtokové poměry na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území města Město Touškov bylo stanoveno jedno místo, které je ohroženo přívalovou povodní - severozápadně od intravilánu města (přítok přívalových vod z lesů a polí). »
Místa ohrožená přívalovou povodní na území města Město Touškov

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území města Město Touškov metodou kritických bodů

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území města Město Touškov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku. 

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, se tok Mže na území města neřadí mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkách přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území města Město Touškov

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území města se nachází 2 významná vodní díla, která mohou ovlivnit průtok při povodňových situacích. Jedná se o Rybník v západní části města (ohrožení především v případě přívalové povodně, která přichází z lokality nacházející se nad nádrží), a malou vodní nádrž na vodním toku Kumberk, která se nachází severovýchodně od intravilánu místní části Kůští. Průtoky na Mži jsou ovlivněné vodní nádrží Hracholusky, která se nachází cca 5 km nad městem. »
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území města Město Touškov

Vodní dílo Hracholusky

Vodní dílo Hracholusky je umístěno na toku řeky Mže v ř. km 22,67, nedaleko Stříbra. Hráz vodního díla je přímá zemí sypaná s vnitřním jílohlinitým těsněním.

Narušením vodního díla Hracholusky vznikne průlomová a zátopová vlna, která svými rozsáhlými ničivými účinky způsobí v povodí řeky Mže krizovou situaci. Prázdnění nádrže je limitováno z hlediska stability zemní hráze maximální přípustnou rychlostí poklesu hladiny. Odpovídající doba pro vyprázdnění nádrže z počáteční hladiny v úrovni 354,10 m n. m. za předpokladu dodržení omezení rychlosti poklesu hladiny a za předpokladu přítoku do nádrže Qa=8,28 m3/s je 75 dní.

V závislosti na ohrožení bezpečnosti VD Hracholusky jsou vyhlašovány SPA na vodním díle. Na VD může být vyhlášen nejnižší 1. SPA, dále 2. SPA a nejvyšší 3. SPA, přičemž vyhlášení 3. SPA na VD značí, že s velkou pravděpodobností již skutečně může dojít k poruše na VD a následné zvláštní povodni. Tato situace vyžaduje nepřetržitý dohled na VD, jsou realizována zabezpečovací opatření na VD, případně další činnosti v povodí řeky Mže, včetně přípravy či provedení evakuace ohrožených prostorů. Údaje pro vyhlášení SPA na VD Hracholusky jsou jiné než SPA na toku řeky Mže.


Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.