Organizace hlídkové služby

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území města Město Touškov, zajišťuje údaje potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována městským úřadem Město Touškov. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy Povodňové komise města, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.

Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně na území města Město Touškov. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II. a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise města, v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně. Na území města Město Touškov se jedná o celkové sledování vodotečí na území města, zejména potenciálně nebezpečných míst a hlásných profilů. Ze všech těchto obhlídek se provede foto či video dokumentace.

Hlídkovou povodňovou službu vykonávají vybraní členové povodňové komise. Kontakty jsou specifikovány v Příloze Důležité kontakty část Hlásná a hlídková služba

Co se kontroluje:

  • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)

  • úseky vodotečí ve městě, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodotečích nad městem

  • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizační vpusti

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:

  • při vzniku (vyhlášení) I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně

  • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 4x denně, podle situace i častěji

  • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují každé 3 hodiny, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace

Hlídková služba předává informace ihned předsedovi povodňové komise, popřípadě pověřenému členovi povodňové komise. Povodňová komise města Město Touškov poskytuje tyto informace po jejich vyhodnocení a zvážení situace a vždy od dosažení II. SPA dalším účastníkům povodňové ochrany.

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňovému orgánu města Město Touškov. Povodňový orgán zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního informačního systému (rozhlasu a sirény), operativně jinak - telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.

KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace