Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán města Město Touškov, účastní se jí vybraní členové povodňové komise a zástupce Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy ČR, s. p. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

  • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)

  • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toku Mže, a dalších vybraných vodních toků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • vodního toku Mže v intravilánu města i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů

  • ostatních vodních toků v intravilánu města i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

 

Výsledek povodňové prohlídky:

  • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)

  • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně).

  • Možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím.

  • Přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.