Statut povodňové komise

Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise města Město Touškov (dále jen „komise“) je v době povodní povodňovým orgánem obce podle zák. 254/2001, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v systému povodňové ochrany je podřízena povodňové komisi ORP Nýřany

 

Článek 2

Složení Komise

Komise působí ve složení

 • předseda: starosta města Město Touškov
 • místopředseda: místostarosta města Město Touškov
 • členové: pracovníci jmenovaní starostou města Město Touškov

 

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území města Město Touškov.

Za tím účelem:

 • Zajišťuje vypracování povodňového plánu města Město Touškov, který je základním dokumentem pro její činnost
 • Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území města Město Touškov, správce vodních toků, KOPIS HZS Plzeňského kraje a obce níže po toku.
 • Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity
 • Oznamuje povodňové komisi ORP Nýřany den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce
 • Doporučuje mimořádné manipulace na území obce nad rámec schváleného manipulačního řádu
 • Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
 • Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území obce
 • Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na vymezeném území nebo stavu ohrožení státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému štábu
 • Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu
 • Vede záznamy v povodňové knize, uložené u starosty
 • Zajišťuje nutnou zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na území města Město Touškov, nutnou evakuaci, náhradní zásobování, ubytování a stravování
 • K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb
 • Zpracovává zprávu o povodni a překládá ji nadřízenému povodňovému orgánu
 • Provádí prohlídky po povodni

 

Článek 4

Jednání Komise

 • Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně

 • Předseda Komise je povinen ji svolat, pokud o to požádá člen, místopředseda

 • Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu

 • Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce odborných organizací (na žádost ORP, Povodí, státní podnik)

 • Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, doporučení

 • Sídlem je městský úřad města Město Touškov, v případě potřeby může být jednání svolána i do jiného místa

 

Článek 5

Předseda komise

 • Svolává Komisi

 • Řídí jednání Komise

 • Odpovídá za činnost Komise nadřízené povodňové komisi

 • Jmenuje a odvolává členy Komise, pracovního štábu (operativně podle situace)

 • Dává pokyn vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost

 • Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předpokládá dodatečně komisi ke schválení

 • Zodpovídá za zpracování povodňového plánu města Město Touškov

 • Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území města Město Touškov

 • Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise

 • Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti

 • Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení

 • Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob

 • Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území obce, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření

 • Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise

 • Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu města Město Touškov

 • Schvaluje povodňový plán města Město Touškov

 • Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území města Město Touškov

 • Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu

 

Článek 6

Místopředseda komise

 • Dle pokynu předsedy Komise zajišťuje svolání komise

 • Sestavuje zápisy z jednání Komise

 • Zajišťuje součinnost mezi Komisí a pracovním štábem

 • Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize

 • Zajišťuje soustředění Povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území města Město Touškov

 • Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako podklad pro činnost Komise

 • Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území

 • Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy

 • Zajišťuje činnost sekretariátu Komise

 

Článek 7

Spolupráce Komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a fyzických osob.

 

Článek 8

Zabezpečení činnosti Komise

K zabezpečení činnosti Komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má obecní úřad k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda komise.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti schválením povodňovým orgánem města Město Touškov dne __________

 

Ve Městě Touškov dne ___________

__________________________________

Starosta města Město Touškov