Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsoben umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla

  • silné zemětřesení

  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze

  • válečný konflikt

  • teroristický útok

Na vodních tocích na území města se nenachází žádná vodní díla, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň. Mimo území města však leží vodní dílo Hracholusky, které leží necelých 10 km protiproudně na řece Mži, na jejím 22,67 říčním kilometru a v případě havárie by mohla vyvolat závažnou povodeň i na území města Město Touškov. Proto je nutné tomuto vodnímu dílu za povodní věnovat zvýšenou pozornost. Další informace o tomto vodním díle viz kapitola Odtokové poměry»

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.

Narušením vodního díla Hracholusky vznikne průlomová a zátopová vlna, která svými rozsáhlými ničivými účinky způsobí v povodí řeky Mže krizovou situaci. Město Touškov se nachází v oblasti průlomové a záplavové vlny vodního dála Hracholusky.

Z důvodu malé vzdálenosti městského úřadu Touškov od vodního díla Hracholusky, je nutné v případě vyhlášení 3. SPA na VD Hracholusky přijmout opatření k provedení evakuace z ohrožených prostor.

Riziko ohrožení města Město Touškov nastává v případě havárie hráze VD, pro kterou existují dva scénáře (Varianta 1: havárie erozí hráze při jejím přelití v kombinaci s maximálním zatížením přehrady hydrologickou povodní PV 10 000. Varianta 2: havárie hráze vnitřní průsakovou erozí podél pravé strany odpadní štoly při běžném provozním stavu.) Výchozím časem havárie (T=00:00) je okamžik, kdy dochází ke skokovému vytvoření masivní průrvy v tělese hráze a skokovému navýšení odtoku (tj. okamžik vzniku průlomové vlny). Tomuto času předchází vyhlašování jednotlivých SPA na VD Hracholusky.

Při vzdálenosti města Město Touškov od VD Hracholusky (6,661 km), by při havárii došlo k navýšení maximální hloubky na 8,1 m a zvýšení kulminačního průtoku na 6 904 m3/s. K tomu by došlo v čase 0 hod 27 min a kulminaci vlny od času T=00:00 v čase 1 hod 07 min. Čas na provedení veškerých preventivních opatření od vzniku masivní průrvy v hrázi VD ve městě Město Touškov je tedy velmi krátký a činí méně než uváděných 27 min.

Časy postupu zvláštní povodně je potřeba s ohledem na metodiku výpočtu a celou řadu nejistot chápat pouze jako orientační.


Vodní nádrže v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.