Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy

  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »

  • nahromaděním naplavenin v kritických místech

  • ledovými jevy

  • jinými jevy

Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území města. Více viz Odtokové poměry.


Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.