Charakteristika zájmového území

Obec Ohnišťany se nachází v Královéhradeckém kraji, patřící pod SO ORP Nový Bydžov. V obci žije více jak 300 obyvatel. Obcí protéká Ohnišťanský potok. V západní části katastrálního území protéka severojižním směrem Javorka.

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Cidlinská tabule

Východolabská tabule je sz. částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků.

Ve východní části intravilánu protéká Mlýnská Cidlina, která se odděluje severně od obce z vodního toku Cidlina.

Obce zapojené do projektu "Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina"
Obce zapojené do projektu "Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina"