Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Ohnišťany se nachází hlásný profil kategorie C, vybavený automatickým hladinoměrným čidlem, který je umístěn na Ohnišťanském potoce blízko č.p. 129. Nejbližší hlásný profil kategorie B se nachází ve městě Lázně Bělohrad. Stupně povodňové aktivity vymezené na tomto hlásném profilu jsou vymezeny pro celý vodní tok Javorka (včetně zájmového území obce).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Ohnišťany (Ohnišťanský potok) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 95
Pohotovost 125
Ohrožení 145
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Lázně Bělohrad (Javorka), (kat. B, č. 50) nachází se v ORP Jičín »

Profil Lázně Bělohrad (Cidlina)
Plocha povodí 38,4 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,320
Průměrný roční stav (cm) 27
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,96 12,0 16,0 27,1 32,9

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie B, Lázně Bělohrad (Javorka)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 90 6,0
Pohotovost 120 10,4
Ohrožení 150 15,5
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.