Jednací řád povodňové komise

Čl. 1

Základní ustanovení

 • 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Ohnišťany
 • 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise
 • 3. Komise je v době povodně povodňovým orgánem na území obce Ohnišťany
 • 4. Sídlem povodňové komise je Obecní úřad Ohnišťany, v případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa

 

Čl. 2

Činnost komise

 • 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Ohnišťany

 

Čl. 3

Svolání komise

 • 1. Povodňovou komisi svolává předseda povodňové komise
 • 2. Povodňová komise se schází

a) za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace
b) mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi

 • 3. Předseda povodňové komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy nebo některého člena povodňové komise
 • 4. Povodňová komise se svolává písemně, v naléhavých případech telefonicky, emailem nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR

 

Čl. 4

Jednání komise

 • 1. Jednání povodňové komise řídí předseda, případně místopředseda povodňové komise
 • 2. O jednání komise sestavuje zápis pověřený člen povodňové komise
 • 3. Zápis podepsaný předsedou povodňové komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání
 • 4. Za povodňové situace jsou závěry povodňové komise předávány členům operativně prostřednictvím faxů, emailů, pokud nejsou předány osobně.
 • 5. Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňové komise se předkládají předsedovi povodňové komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise. Za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání povodňová komise k písemným zprávám a podkladům se připojí formulace návrhu usnesení, které má povodňová komise přijmout
 • 6. Povodňová komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení
 • 7. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda povodňové komise
 • 8. Členové povodňové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňové komise
 • 9. Povodňová komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpolovičního počtu členů komise, v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje předseda nebo místopředseda povodňové komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno předem, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem aj.)

 

Čl. 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabyl platnosti schválením povodňové komise dne __________

 

 

______________________________________

Předseda povodňové komise obce Ohnišťany