Statut povodňové komise

 Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise obce Ohnišťany v (dále jen „komise“) je v době povodní povodňovým orgánem obce podle zák. 254/2001, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v systému povodňové ochrany je podřízena povodňové komisi ORP Nový Bydžov

 

Článek 2

Složení Komise

Komise působí ve složení

 • předseda:                 starosta obce Ohnišťany
 • místopředseda:         místostarosta obce Ohnišťany
 • členové:                    pracovníci jmenovaní starostou obce Ohnišťany

 

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území obce Ohnišťany.

Za tím účelem:

 • 1. Zajišťuje vypracování povodňového plánu obce Ohnišťany, který je základním dokumentem pro její činnost
 • 2. Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území obce Ohnišťany, správce vodních toků, OPIS HZS Královéhradeckého kraje a obce níže po toku.
 • 3. Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity
 • 4. Oznamuje povodňové komisi ORP Nový Bydžov den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce
 • 5. Doporučuje mimořádné manipulace na území obce nad rámec schváleného manipulačního řádu
 • 6. Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
 • 7. Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území obce
 • 8. Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na vymezeném území nebo stavu ohrožení státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému štábu
 • 9. Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu
 • 10. Vede záznamy v povodňové knize, uložené u starosty
 • 11. Zajišťuje nutnou zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na území obce Ohnišťany, nutnou evakuaci, náhradní zásobování, ubytování a stravování
 • 12. K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb
 • 13. Zpracovává zprávu o povodni a překládá ji nadřízenému povodňovému orgánu
 • 14. Provádí prohlídky po povodni

 

Článek 4

Jednání Komise

 • 1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně
 • 2. Předseda Komise je povinen ji svolat, pokud o to požádá člen, místopředseda
 • 3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu
 • 4. Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce odborných organizací (na žádost ORP, Povodí)
 • 5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, doporučení
 • 6. Sídlem je Obecní úřad Ohnišťany, v případě potřeby může být jednání svolána i do jiného místa

 

Článek 5

Předseda komise

 • 1. Svolává Komisi
 • 2. Řídí jednání Komise
 • 3. Odpovídá za činnost Komise nadřízené povodňové komisi
 • 4. Jmenuje a odvolává členy Komise, pracovního štábu (operativně podle situace)
 • 5. Dává pokyn vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost
 • 6. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předpokládá dodatečně komisi ke schválení
 • 7. Zodpovídá za zpracování povodňového plánu obce Ohnišťany
 • 8. Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území obce Ohnišťany
 • 9. Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise
 • 10. Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti
 • 11. Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení
 • 12. Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob
 • 13. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území obce, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření
 • 14. Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise
 • 15. Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu obce Ohnišťany
 • 16. Schvaluje povodňový plán obce Ohnišťany
 • 17. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území obce Ohnišťany
 • 18. Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu

 

Článek 6

Místopředseda komise

 • 1. Dle pokynu předsedy Komise zajišťuje svolání komise
 • 2. Sestavuje zápisy z jednání Komise
 • 3. Zajišťuje součinnost mezi Komisí a pracovním štábem
 • 4. Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize
 • 5. Zajišťuje soustředění Povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území obce Ohnišťany
 • 6. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako podklad pro činnost Komise
 • 7. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území
 • 8. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy
 • 9. Zajišťuje činnost sekretariátu Komise

 

Článek 7

Spolupráce Komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a fyzických osob.

 

Článek 8

Zabezpečení činnosti Komise

K zabezpečení činnosti Komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má obecní úřad k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda komise.

 

 Článek 9

Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí obce Ohnišťany.

 

V obci Ohnišťany dne___________

__________________________________

předseda povodňové komise obce Ohnišťany