Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem je tok řeky Březné - od Moravského Karlova po ř. km 27,0 a tok řeky Moravy - přibližně od Hanušovic po Horní Moravu potenciálně postižitelný ledovými jevy - nápěchy, zátarasy, atd. Proto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkách přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat  i při malých průtocích. Více informací viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP a místa vzniku ledových jevů v SO ORP Králíky. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.