Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Polička leží v Pardubickém kraji, na území bývalého okresu Svitavy. Rozloha SO ORP činí 273 km2 a zahrnuje 20 obcí, ve kterých celkem k 31. 12. 2011 žilo 19 689 obyvatel. Hustota zalidnění činí 72,2 os./km2. Ve SO ORP Polička leží následující obce: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Oldřiš, Nedvězí, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký důl, Telecí a Trpín. Těchto 20 obcí tvoří celkem 34 částí obcí. Celkový počet katastrálních území ve SO ORP Polička činí 29. Z hlediska využití ploch činí 59,4 % zemědělská půda, 32,2 % lesní pozemky, 1,1 % zastavěné plochy a 7,3 % ostatní plochy.

Přirozeným centrem regionu je město Polička, se kterým je většina obcí ve správním obvodu poměrně dobře dopravně spojena silnicemi I. a II. třídy. Nejvýznamnější dopravní tepnou je silnice I/34, která vede od Svitav, prochází Květnou, Poličkou a Borovou, odkud vede dále směrem na Hlinsko. Správním obvodem rovněž prochází železniční trať č. 261 ze Svitav, přes Poličku do Žďárce u Skutče.

Nejníže položené místo v rámci ORP je na toku Křetínce o nadmořské výšce 408 m, v místech kde tok přechází do Jihomoravského kraje. Nejvyšší místo se nalézá v zalesněné části území cca 3 km západně od obce Pustá Rybná s nadmořskou výškou 780 m n. m. Páteřními vodotečemi území jsou tok Křetínka, která pramení u obce Stašov, Bílý potok pramenící nad obcí Pomezí, Zlatý potok a Černý potok. Po hranici katastru obcí na okraji SO ORP Polička rovněž protéká řeka Svratka. Území ORP je rozvodím mezi Černým a Severním mořem, kdy severní část SO ORP Polička spadá malou částí do hlavního povodí Labe a dílčího povodí Chrudimky a Loučné. Větší část SO ORP Polička pak náleží do hlavního povodí Moravy. Územní členění zástavby v obcích je liniově uspořádáno podél vodotečí.

Klimaticky se správní obvod nachází v mírně teplé oblasti MT3 (východní část) až chladné oblasti CH7 (západní část). Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 5-7 °C, průměrné roční úhrny srážek pak okolo 700-900 mm. Z geologického hlediska území leží na rozhraní mezi středočeskou oblastí na západě (převažují zde vyvřelé a metamorfované horniny jako jsou diority, granodiority, ruly, pararuly a svory, s vložkami amfibolitů) a českou křídovou pánví na východě (je tvořena křídovými sedimenty, jako jsou jílovce, slínovce a pískovce). Vzhledem k relativně vysoké členitosti území a situování intravilánu obcí v blízkosti vodních toků dochází k častému povodňovému ohrožení a škodným událostem na majetku a technické infrastruktuře obcí.

Zájmové území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Bílý potok pramení nad obcí Pomezí, protéká zastavěným územím obcí Pomezí, Polička a Kamenec u Poličky, kde se tok stáčí k jihu a protéká ještě územím obcí Sádek a Korouhev. U Lačnova se zleva vlévá do Svratky. Hlavními přítoky Bílého potoka jsou Modřecký (Baldecký) potok, Jánský potok, Černý potok a Korouhevský potok. Celková plocha povodí Bílého potoka je 100,8 km2, délka 15,6 km a průměrný roční průtok při ústí činí 0,8 m3/s.

Černý potok pramení u Borové ve výšce 705 m n. m. a ústí zprava do Bílého potoka u Kamence u Poličky. Celková délka toku je 11,9 km, plocha povodí činí 30,1 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 0,26 m3/s. Na území SO ORP protéká obcemi Borová, Oldřiš a Sádek.

Jalový potok pramení jižně od obce Široký Důl, teče severovýchodním směrem, protéká obcí Široký Důl, Sebranice a v obci Čistá zaúsťuje do toku Loučná. Celková délka toku činí 17,7 km, plocha povodí 42,6 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,24 km3/s. Protéká po hranici katastru města Polička a u části Střítež přijímá bezejmenný tok.

Křetínka pramení severně od obce Stašov, teče jihovýchodním směrem a po průtoku vodní nádrží Letovice zaúsťuje ve stejnojmenné obci do Svitavy, jako její pravostranný přítok. Délka toku Křetínky je 29,7 km, plocha povodí 127,4 km2 a průměrný průtok při ústí 0,65 m3/s. Na území SO ORP Polička protéká obcemi Stašov, Bystré a Svojanov, a přijímá přítoky Zlatý potok, Bysterský potok, Rohozenský potok a Kavinský potok.

Svratka pramení na úbočí Křivého javora a Žákovy hory ve Žďárských vrších, v nadmořské výšce 772 m n. m. Na Vysočině tvoří část jejího koryta historickou hranici Čech a Moravy. Na území SO ORP protéká na hranici obcí Březiny, Pustá Rybná, Telecí a Korouhev.

Zlatý potok pramení u Jedlové ve výšce 630 m n. m. a ústí zprava do Křetínky u Hamrů v 510 m n. m. Celková délka toku činí 7,9 km, plocha povodí 34,4 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,19 m3/s. Na území SO ORP Polička protéká obcemi Jedlová a Bystré, kde se stéká s Bysterským potokem.