Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Polička leží v Pardubickém kraji, na území bývalého okresu Svitavy. Rozloha SO ORP činí 273 km2 a zahrnuje 20 obcí, ve kterých celkem k 1. 1. 2017 dle dat ČSÚ žilo 19 550 obyvatel. Hustota zalidnění činí 71,6 osob/km2. Ve SO ORP Polička leží následující obce: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Oldřiš, Nedvězí, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký důl, Telecí a Trpín. Těchto 20 obcí tvoří celkem 34 částí obcí. Celkový počet katastrálních území ve SO ORP Polička činí 29. Z hlediska využití ploch činí 59,3% zemědělská půda, 32,4 % lesní pozemky, 0,8 vodní plochy a 7,5 % zastavěné a ostatní plochy.

Přirozeným centrem regionu je město Polička, se kterým je většina obcí ve správním obvodu poměrně dobře dopravně spojena silnicemi I. a II. třídy. Nejvýznamnější dopravní tepnou je silnice I/34, která vede od Svitav, prochází KvětnouPoličkouBorovou, odkud vede dále směrem na Hlinsko. Správním obvodem rovněž prochází železniční trať č. 261 ze Svitav, přes Poličku do Žďárce u Skutče.

Přehledová mapa SO ORP Polička

Základní údaje o obcích v SO ORP Polička (dle ČSÚ, k 31. 12. 2017)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl lesů (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%)
Mapa
Borová 993 1298,6  60,5 32,0 0,4 7,1 
Březiny 150 720,1  34,2   62,4 0,3 3,1 
Bystré 1569 1410,2 59,5   29,0 0,9  10,6 
Hartmanice 290 613,2 67,7  24,4  0,3  7,6
Jedlová 1034 2303,7 62,4 27,2  3,2 7,2 
Kamenec u Poličky 541 803,0  77,4 13,2  1,2 8,2
Korouhev 808 1787,0  66,6  24,8 0,7 7,9
Květná 409 903,9 67,0  26,7  0,1  6,2 
Nedvězí 213 576,5  79,6  12,4  0,6  7,4 
Oldřiš 662 1263,8  63,6  30,8  0,5  5,1 
Polička 8746 3311,4  68,6 16,1  0,7  14,6 
Pomezí 1217 2527,1  64,0  30,0  0,4  5,6 
Pustá Kamenice 319 1530,5  24,0  72,2  0,2  3,6 
Pustá Rybná 157 1399,2  33,3  63,7  0,2  2,8 
Sádek 528 991,3  63,9  29,2  0,9  6,0 
Stašov 256 1326,0  55,3  34,2  1,3  9,2 
Svojanov 372 1389,2  45,8  46,0  0,8  7,4 
Široký Důl 421 601,7  69,5  22,8  0,2  7,5 
Telecí 443 1261,3  62,7  32,6  0,5  4,2 
Trpín 422 1248,9  66,9  25,0  0,3  7,8 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska území leží na rozhraní mezi středočeskou oblastí na západě (převažují zde vyvřelé a metamorfované horniny jako jsou diority, granodiority, ruly, pararuly a svory, s vložkami amfibolitů) a českou křídovou pánví na východě (je tvořena křídovými sedimenty, jako jsou jílovce, slínovce a pískovce). Vzhledem k relativně vysoké členitosti území a situování intravilánu obcí v blízkosti vodních toků dochází k častému povodňovému ohrožení a škodným událostem na majetku a technické infrastruktuře obcí.

Podle Quitta (1971) spadá správní obvod ORP Polička pod mírně teplou oblast MT3 (východní část) a chladné klimatické oblasti CH6 a CH7 (západní část). Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 5-7 °C, průměrné roční úhrny srážek pak okolo 700-900 mm.

Charakteristika klimatických oblastí MT3, CH6 a CH7

Charakteristika MT3 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50