Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje vodních toků na území SO ORP Polička

Tok Hydrologické pořadí Místo profilu Plocha povodí (km2) N-leté průtoky (m3/s)
1 5 20 50 100
Bílý p. 4–15–01–020 ústí do Svratky 100,8 19 59 72 90 95
Bílý p. 4–15–01–014 nad Černým p. 41,7 10 36 44 55 58
Černý p. 4–15–01–017 ústí 30,9 8 31 38 47 50
Korouhevský p. 4–15–01–010 ústí 18,0          
Křetínka 4–15–02–026 pod Zlatým p. 46,0 4 11 14 21 25
Zlatý p. 4–15–01–025 ústí 34,4 4 10 13 19 22
Bysterský p. 4–15–02–024 ústí 14,8          

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p., Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Ve správním obvodu ORP Polička se na území obce Telecí nachází hlásný profil ČHMÚ kategorie A. Jedná se o profil Svratka Borovnice, č. 369.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Svratka - Borovnice (kat. A, č. 369) (aktuální stav hladiny»

Profil Svratka, Borovnice (č. 369)
Plocha povodí 127,95 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 1,53
Průměrný roční stav (cm) 81
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
17,7 31,4 40,7 71,8 90,0

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Svratka, Borovnice

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 170 9,79
Pohotovost 200 14,8
Ohrožení 225 30,4

Dále se na území SO ORP Polička nachází několik hlásných profilů kategorie C. Jedná se o hlásný profil na území města Polička (Bílý potok), dva hlásné profily v obci Kamenec u Poličky (Bílý potok), a hlásný profil v obci Jedlová (Zlatý potok), vybavený vodočetnou latí.Ve Svojanově byl nově instalován hlásný profil kategorie C, který se nachází na mostku u č. p. 68. SPA v tomto profilu dosud nebyly stanoveny.

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Bílý potok, Polička (u domu s pečovatelskou službou, č. p. 970) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 50
Ohrožení 60

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Bílý potok, Kamenec u Poličky (na místní komunikaci u č. p. 120) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 110
Pohotovost 135
Ohrožení 180

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Bílý potok, Kamenec u Poličky (na místní komunikaci u č.p. 90) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 180
Ohrožení 220

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C, Zlatý potok, Jedlová č. p. 247 »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 20
Pohotovost 80
Ohrožení 100

 

Přestože se na VD Suchá retenční nádrž Polička nenachází hlásný profil, a VD není zapojeno do systému hlásné povodňové služby, jsou i na tomto vodním díle vyhlašovány SPA. VD není vybaveno vodočetnou latí, takže je nutné úroveň hladiny měřit přenosným měřidlem. Měření provádí obsluha VD.

Stupně povodňové aktivity na VD Suchá retenční nádrž Polička

SPA
Kóta hladiny v nádrži [m n. m.]
Bdělost 557,00
Pohotovost 558,91
Ohrožení 559,40

 

Kromě výše uvedených hlásných profilů kategorie C se dále na území SO ORP Polička nachází několik míst určených pro sledování hladiny toků hlídkovou službou. Jedná se o most za č. p. 25 ve Svojanově, dále most u č. p. 43 v části Svojanov-Předměstí a most u č. p. 21 v části Dolní Lhota (všechny na Křetínce). » Další dvě místa pro sledování hladiny vodního toku se pak nacházejí v obci Sádek, z nichž jedno se nachází na mostě u školy (č. p. 55), a druhé na lávce u č. p. 112. »

 

Hlásné profily na SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  
 Hlásné profily