Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.


Pro stanovení SPA na území SO ORP Polička slouží následující hlásný profil:

 • Hlásný profil kat. A Borovnice (Svratka) - platnost SPA Borovnice - Jimramov »

Hlásné profily kategorie C
 jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Na území správního obvodu ORP Polička a v nejbližším okolí se v současné době nachází 2 hlásné profily kategorie C s automatizovaným přenosem dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany. 

Tyto profily slouží pro doplnění povodňové situace:

 • Březiny (Svratka) »
 • Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok) »
 • Oldřiš (Černý potok) »
 • Pomezí 1 (Bílý potok) »
 • Svojanov (Křetínka) »

Hlásné profily bez přenosu dat:

 • Jedlová (Zlatý potok) »
 • Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok) »
 • Polička (Bílý potok) »
 • Pomezí 2 (Bílý potok) »
Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území ORP Polička

Hlásné profily v povodňovém plánu ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území ORP Polička nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 170 cm na hlásném profilu kategorie A Borovnice (Svratka)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území ORP, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území ORP Polička nastává II. SPA:

 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí Královéhradeckého kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území ORP Polička nastává III. SPA:

 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru ORP - vzniku přívalové povodně v ORP
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí Královéhradeckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C s automatickým přenosem dat

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Březiny (Svratka) 80 100 120
Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok) 100 140 180
Oldřiš (Černý potok) 50 70 100
Pomezí 1 (Bílý potok) 40 60 80
Svojanov (Křetínka) 60 100 130

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C bez přenosu dat

Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm]
III. SPA [cm]
Evidenční list
Mapa
Jedlová (Zlatý potok) 20 80 100
Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok) 150 180 220
Polička (Bílý potok) 40 50 60
Pomezí 2 (Bílý potok) 40 60 80
Přestože se na VD Suchá retenční nádrž Polička nenachází hlásný profil, a VD není zapojeno do systému hlásné povodňové služby, jsou i na tomto vodním díle vyhlašovány SPA. VD není vybaveno vodočetnou latí, takže je nutné úroveň hladiny měřit přenosným měřidlem. Měření provádí obsluha VD.

Stupně povodňové aktivity na VD Suchá retenční nádrž Polička

Hlásný profil I. SPA [m n. m.]
II. SPA [m n. m.]
III. SPA [m n. m.]
Mapa
VD Suchá retenční nádrž Polička 557,00 558,91 559,40

Kromě výše uvedených hlásných profilů kategorie C se dále na území SO ORP Polička nachází několik míst určených pro sledování hladiny toků hlídkovou službou. Na vodním toku Křetínka se jedná o:

 • most za č. p. 25 ve Svojanově »
 • most u č. p. 43 v části Svojanov-Předměstí »
 • most u č. p. 21 v části Dolní Lhota »
Další dvě místa pro sledování hladiny vodního toku se pak nacházejí v obci Sádek:

 • na mostě u školy (č. p. 55) »
 • na lávce u č. p. 112. »