Způsob vyhlašování SPA

Spojení na účastníky ochrany před povodněmi
Příloha: 3 Plán spojení na důležité organizace
Způsob vyhlášení/odvolání SPA
Příloha: 4. Dokumenty část Vzor vyhlášení a odvolání stavu pohotovosti a ohrožení

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území ORP jsou o možnosti nebezpečí vzniku povodně a o I. SPA (stavu bdělosti) informováni hromadnými sdělovacími prostředky: TV (ČT), Rozhlas (ČRo), Internet (webové stránky ČHMÚ), ale i cestou sdělení v hlášení místního rozhlasu o nebezpečí povodně, nastalém I. SPA (stavu bdělosti) a o základních opatřeních.

Předseda povodňové komise ORP Ústí nad Orlicí vyhlásí stav pohotovosti a stav ohrožení pro území ORP Ústí nad Orlicí v případě, že nastanou podmínky pro jeho vyhlášení.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území ORP mohou být o vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni pomocí:

  • spuštění sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • informace v obecním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření osobám na území vybrané obce. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
  • megafon
  • SMS
  • telefonát
  • mobilní či pěší spojku
  • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné sdělovací prostředky: vyslání ČT a ČRo)

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:

  1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo
  2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území a území ohroženém povodněmi
  3. ostatní (všeobecná informace)