Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejdůležitějšími vodními toky, které územím ORP Ústí nad Orlicí protékají, jsou Tichá Orlice, Divoká OrliceTřebovka.

Tichá Orlice pramení jv. od Králík v Hanušovické vrchovině, na západním svahu Jeřábu (1003 m n. m.) v nadmořské výšce 809 m. Délka toku je 104 km a plocha povodí činí 757 km2. Největšími přítoky jsou Lipkovský potok, Orličský potok, Čermná, Libchavský potok a Třebovka. Řeka se u Albrechtic nad Orlicí spojuje s Divokou Orlicí a spolu tvoří Orlici. Nadmořská výška soutoku je 247 m n. m. a průměrný průtok Tiché Orlice zde činí 7,4 m3/s. 

Protipovodňová opatření na Tiché Orlici jsou realizována především suchými nádržemi (poldry) v horní části povodí. Stabilizace koryta je nejvýznamnější především v zastavěných oblastech, kde byla řeka v mnoha úsecích zkapacitněna na větší průtoky.

 Povodí Tiché Orlice

Mapa povodí Tiché Orlice (převzato: VÚV TGM)

Divoká Orlice je pravostrannou zdrojnicí Orlice, kterou vytváří soutokem s Tichou Orlicí. Soutok se nachází u obce Albrechtice v nadmořské výšce 247 m. Pramen Divoké Orlice se nachází na Polské straně Orlických hor (839 m n. m.) a po vstupu do ČR tvoří prvních třicet kilometrů toku státní hranici. Řeka je dlouhá 96 km a plocha povodí činí 706 km2. Na území ORP Ústí nad Orlicí odvodňuje tento tok pouze území obcí Sopotnice a Velká Skrovnice. Koryto řeky prochází pouze obcí Sopotnice.

Řeka je významně ovlivněna vodní nádrží Pastviny u stejnojmenné obce a vyrovnávací nádrží u obce Nekoř. Horní úsek toku je v téměř přirozeném stavu a pod vodní nádrží můžeme pozorovat již četná opevnění koryta. Řeka je atraktivní také pro vodáky, kteří si pochvalují především úsek protékající CHKO Orlické hory.

Mapa povodí Divoké Orlice (převzato: VÚV TGM)

Třebovka je největším přítokem Tiché Orlice, do které se vlévá na území města Ústí nad Orlicí. Jedná se o levostranný přítok, který pramení ve Svitavské pahorkatině, v nadmořské výšce 548 m. Délka toku je 41 km a plocha povodí činí 196 km2. Zde jsou realizována protipovodňová opatření především rybniční soustavou na horním toku a čtyřmi suchými poldry - největší rybník zde je Hvězda (75 ha) s objemem 1,6 mil m3. Koryto toku bylo ve většině zastavěných částí obcí upraveno, popř. opevněno. Z hlediska ORP Ústí nad Orlicí tento tok protéká pouze obcemi Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí.

Plocha povodí Třebovky

Mapa povodí Třebovky (převzato: VÚV TGM)

Další toky, nacházející se na území ORP Ústí nad Orlicí, mají spíše lokální význam na hydrologický režim. Jedná se především o potoky a říčky protékající zastavěnými částmi obcí. Na většině těchto toků jsou realizována protipovodňová opatření formou stabilizace koryta a částečným opevněním koryta v problémových úsecích. Na takto malých tocích je také často dostačující pravidelné čistění koryta. Jedná se o následující toky:

Sopotnice, Libchavský p., Brodec, Dobroučka, Řetovka (Husí krk), Hnátecký p., Rybná, Knapovecký p., Loukotnický p., Dolenský p.

 

N-leté průtoky na vybraných profilech

Základní charakteristiky průtoku vodního toku Tichá Orlice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Lichkov 92 0,216 16,8 39,20 51,3 64,9 102
Hlásný profil kat. B Sobkovice 83 0,27 22,5 50,3 65,1 106 126
Hlásný profil kat. B Letohrad - Kunčice 70,1 2,79 35,6 75,7 96,1 150 176
Hlásný profil kat. B Dolní Libchavy 51,3 4,33 43,9 90,2 114 175 205
Hlásný profil kat. B Ústí n. Orlicí - Kerhartice 46,2 5,69 48,9 101 127 196 230
Hlásný profil kat. A Čermná n. Orlicí 11 7,34 51 105 133 206 242

Základní charakteristiky průtoku vodního toku Divoká Orlice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Orlické Záhoří 122,9 1,13 12,7 30,4 42 79,8 101
Hlásný profil kat. A Nekoř 88,5 3,71 30 65,8 85,1 138 165
Hlásný profil kat. A Kostelec nad Orlicí 47,4 8,04 53,7 109 141 233 282

Základní charakteristiky průtoku vodního toku Třebovka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Třebovice 23 0,445 5,81 16,7 23,9 47,9 61,8
Hlásný profil kat. B Hylváty 3,4 1,09 8,97 25,6 36,6 73,1 94,1

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi, správci povodí nebo ČHMÚ.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro stanovení SPA na území SO ORP Ústí nad Orlicí slouží hlásné profily:
- Hlásný profil kat. B Letohrad - Kunčice (Tichá Orlice) - platnost SPA Letohrad - Ústí nad Orlicí
-
Hlásný profil kat. B Dolní Libchavy (Tichá Orlice) - platnost SPA Ústí nad Orlicí - Černovír
- Hlásný profil kat. B Ústí nad Orlicí - Kerhartice (Tichá Orlice) - platnost SPA Ústí nad Orlicí - hranice okresu
- Hlásný profil kat. B Ústí nad Orlicí - Hylváty (Třebovka) - platnost SPA Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí
- Hlásný profil kat. B Třebovice (Třebovka) - platnost SPA celý tok

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B na území SO ORP Ústí nad Orlicí [cm]

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Letohrad - Kunčice (Tichá Orlice) 100 160 220
--
Dolní Libchavy (Tichá Orlice) 235 280 320
Ústí n. Orlicí - Kerhartice (Tichá Orlice) 110 160 210
--
Ústí n. Orlicí - Hylváty (Třebovka) 120 140 160
Třebovice (Třebovka) 80 110 140
Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Na území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí je stanoveno 6 hlásných profilů kategorie C s automatizovaným přenosem dat, které jsou potenciálně využitelné při řízení povodňové ochrany. Jedná se o hlásné profily:

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C [cm]

Hlásný profil I. SPA II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Dolní Libchavy (Libchavský potok) 95 130 --
Horní Houžovec (Knapovecký potok) 70 90 125
Řetová (Řetovka) 50 70 100
Řetová - vodoměrná lať (Řetovka) 60 110 140
--
Sopotnice (Divoká Orlice) 200 250 300
--
Sopotnice (Sopotnice) 90 110 140
Hnátnice (Hnátnický potok) -- 80 120
--
Velká Skrovnice (Brodec) 90 100 210
--
Hlásné profily pro území SO ORP Ústí nad Orlicí

Hlásné profily na území SO ORP Ústí nad Orlicí. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.