Charakteristika zájmového území

Obec Pertoltice leží v SO ORP Frýdlant v Libereckém kraji. Obec Pertoltice tvoří dvě části – Horní a Dolní Pertoltice. Obec má výhodnou dopravní polohu vzhledem k přítomnosti hlavní silnice č. 13 spojující Liberec s Polskem. K 1. 1. 2018 bylo v obci Pertoltice evidováno 281 obyvatel. Velikost obce činí 1016,5 ha.

Zájmové území obce Pertoltice zahrnuje povodí Pertoltického potoka, Panenského potoka a vodního toku Z Rybníčka. Pertoltický potok vytéká z vodního toku Z Rybníčka a má několik bezejmenných drobných přítoků, které mají velice proměnlivé průtoky.

Povodňové průtoky vznikající prudkým táním sněhové pokrývky se mohou vyskytnout ve vazbě na meteorologickou situaci od prosince do dubna. Charakteristické jsou spíše slunovratní povodně. Dalším specifickým jevem jsou povodně z přívalových dešťů, kdy ve velmi krátké době dochází k výraznému zvýšení průtoku vody v tocích.

Oblast je díky Jizerským horám obdařena velmi hustou sítí vodních toků. Po hřebenech pohoří probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Ze západní a jihozápadní části odvádí vodu Lužická Nisa Žitavskou kotlinou do Baltského moře, jedním z jejich přítoků je Smědá, odvodňující sever pohoří. Dalšími významnými přítoky jsou Jeřice, Řasnice a Lomnice. Protože jsou Jizerské hory prvním pohořím Krkonošsko-jesenické soustavy vystaveným převládajícímu vlhkému severozápadnímu větrnému proudění, jsou srážkami postihovány relativně více než jiná pohoří. Celkem v horách spadne ročně 800–1 700 mm vody za rok. Od 29. července 1897 drží evropský rekord v denním úhrnu srážek – na stanici na Nové Louce bylo tehdy naměřeno 345 mm. Dne 8. srpna 1978 spadlo na pramenech Jizery za 10 hodin 250 mm vody. Rekordní bývají také srážkové úhrny měsíční (v červenci 1897 656 mm) a roční (na Jizerce spadlo roku 1926 celkem 2201 mm).

Co se týče využití půdy na území obce Pertoltice, tak převažují listnaté a smíšené lesy, ve vyšších polohách pak lesy jehličnaté. Příbřežní zónu (přibližně do 100 m) tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny a také nesouvislá zástavba.

Využití pozemků v obci Pertoltice  (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 313.5 ha 30.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 11.1 ha 1.1 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 344.8 ha 33.9 %
Lesní půda 277.7 ha 27.3 %
Vodní plochy 17.2 ha 1.7 %
Zastavěné plochy 9.1 ha 0.9 %
Ostatní plochy 43.1 ha 4.2 %
Celková výměra 1016.5 ha 100 %

 

Katastrální území obce Pertoltice

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava a do oblasti Krkonošské, pod kterou spadá celek Frýdlantská pahorkatina. Nejvyšší polohy mají nadmořskou výšku kolem 340 m n. m.

Geologicky se zde nachází množství kvartérních sedimentů nejrůznější zrnitosti. Převážně se jedná o  jíly, písky, spraše a hlíny. Ze zmiňovaných sedimentárních vrstev vystupují granity lužického masivu. Místy se zde nachází i rozptýlené vulkanické horniny - např. bazaltoid v oblasti Vraního vrchu.

Z hlediska půd se zde nachází kambizemě a luvizemě. Místy se zde vyskytují půdy na píscích či oglejené půdy s proměnlivým hydrologickým režimem.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT7 a  MT2 a chladné oblasti CH7

Charakteristika klimatických podoblastí

Klimatické charakteristiky MT2 MT7 CH7
Letní dny 20 až 30 30 až 40 10 až 30
Dny s T > 10°C 140 až 160 140 až 160 120 až 140
Mrazové dny 110 až 130 110 až 130 140 až 160
Ledové dny 40 až 50 40 až 50 50 až 60
Prům. T v lednu [°C] -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4
Prům. T v červenci [°C] 16 až 17 16 až 17 4 až 6
Prům. T v dubnu [°C] 6 až 7 6 až 7 15 až 16
Prům. T v říjnu [°C] 6 až 7 7 až 8 6 až 7
Dny se srážkami > 1 mm 120 až 130 100 až 120 120 až 130
Srážky – vegetační období [mm] 450 až 500 400 až 450 500 až 600
Srážky – zimní období [mm] 250 až 300 250 až 300 350 až 400
Dny – sněhová pokrývka 80 až 100 60 až 80 100 až 120
Zamračené dny 150 až 160 120 až 150 150 až 160
Jasné dny 40 až 50 40 až 50 40 až 50