Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pertoltice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

Rozhodujícím vodním tokem pro obec Pertoltice je Pertoltický potok, hydrologické pořadí 2-04-10-02-70. Pramení jako vodní tok Z Rybníčka v lokalitě Za Statkem nad Horními Pertolticemi, vtéká do Šálkova rybníka a z něj již vytéká jako Pertoltický potok.

V rámci projektu Mikroregionu Frýdlantsko byl v obci vybudován automatický hlásný profil kategorie „C“, který bude v případě dosažení kritických hodnot rozesílat varovné sms na určení mobilní telefony.

Podélný profil toku Pertoltický potok

 

Vodní toky na území obce Pertoltice

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 Na území obce Pertoltice se nachází hlásný profil kat. C Pertoltice, Pertoltický potok ve správě obce. Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Pertoltický potok u č. p. 53 v obci Pertoltice. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Pertoltice.»
Hlásné profily směrodatné pro území obce Pertoltice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.