Hydrologické údaje

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Písečná je drobný vodní tok Potočnice (hydrologické pořadí 1-02-02-030). Plocha povodí činí 13,9 km2, průměrný průtok 0,132 m3/s. Délka toku činí 8,2 km. Do Potočnice se na území obce vlévá několik přítoků s místním pojmenováním, které jsou upraveny jako meliorační stružky. Potočnice pramení v lesnatém území nad intravilánem obce Písečná, nelze tedy využít hlásnou povodňovou službu jiné obce výše na toku. Pod obcí Hnátnice se do Potočnice vlévá Hnátnický potok a následně asi po 50 metrech Potočnice pravostranně ústí do Tiché Orlice.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Písečná se nenachází hlásný profil kategorie A ani B. Pro potřeby obce jsou zřízeny 3 hlásné profily kategorie C. První profil se nachází na horním toku Potočnice naproti č. p. 30. Druhý hlásný profil je situován pod výpustí z rybníka u historického mlýna a třetí hlásný profil na území obce se nachází na levostranném přítoku Potočnice u č. p. 49 (ubytovna Rubínek). »

Stupně povodňové aktivity na hlásných profilech v obci Písečná

SPA Zaplnění profilu
Bdělost cca do 1/2 kapacitního plnění
Pohotovost cca do 4/5 kapacitního plnění
Ohrožení zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu