Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně (zejména o intenzivních srážkách, bouřkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech). Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Povodím Labe, státní podnik. Informace poskytuje SIVS (Systém integrované výstražné služby) / hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ.

Organizace předpovědní povodňové služby na území obce Písečná:

  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Labe, státní podnik cestou Povodňové komise ORP Žamberk nebo HZS Pardubického kraje
  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, zpravodajství na internetu, atd.)
  • zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl

Vlastníci a uživatelé vodních děl oznámí nebezpečí zvláštní povodně povodňovému orgánu, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby. Povinnost vlastníků a uživatelů informovat další subjekty (o nebezpečí, manipulacích), musí být zakotvena v manipulačních řádech příslušných vodních děl.

ČHMÚ - důležité odkazy:
KONTAKTY: Příloha: Plán spojení na důležité organizace