Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Grafické znázornění vodních toků v městské části Praha-Libuš

 

LIBUŠSKÝ POTOK

Délka toku: 5.227 km
Délka toku v MČ Praha-Libuš: 0,838
Ústí toku: pravostranný přítok Vltavy, ř. km 63,6
Přítoky v MČ Praha-Libuš: Písnický, levostranný, ř. km 4.979

Libušský potok má plochu povodí 13.97 km2. Větší část povodí Libušského potoka leží na území Hl. m. Prahy, menší část horního povodí patří do Středočeského kraje. Délka Libušského potoka je 5.23 km, délka jeho hlavního přítoku – Písnického potoka je 5.18 km, délka dalších pěti přítoků se pohybuje od 0.6 do 3.6 km.
Libušský potok původně pramenil na planině za silnicí Meteorologická v Libuši. V průběhu 19.-20.století v rámci výstavby Libuše došlo ke zrušení potoka, především výstavbou komunikací v MČ. Současná dešťová kanalizace z Libuše, která jde ulicí Na Šejdru vede trasou bývalého Libušského potoka. Část prameniště je převedeno do povodí Kunratického potoka. Pravobřežní větev potoka přicházející podle přístupové cesty do Libušského údolí začíná v zástavbě Libuše výtokem z betonového potrubí.
Výškový rozdíl povodí – pramenná oblast – ústí je cca 106 m. V povodí převládá obdělávaná zemědělská půda. Vlastní údolí Libušského a Písnického potoka je zalesněné (přírodní památka Modřanská rokle). Celkový průměrný spád potoka je 1,9 %. Spád je vyrovnaný a v nejhornější části toku dosahuje hodnoty 1,0 %. Na Libušském potoce je situována jedna retenční nádrž – RN 28 Libušská. Žádné další nádrže se na toku nenacházejí.

N-leté průtoky Libušského potoka

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
520100
Pod RN Libušská 4,67 3,00 6,00 11,5
RN Libušská po soutoku s Písnickým p. 4,93 7,54 14,98 31,68
Pod DUN Libušská 5,20 1,25 2,40 4,59

 

PÍSNICKÝ POTOK

Délka toku: 5,181 km
Ústí toku: levostranný přítok Libušského potoka ř.km 4,979
Přítoky: Lhotský, levostranný, ř. km 0.594
              V Lipinách, levostranný, ř. km 0.976
              Od Bažantnice, levostranný, ř. km 2.323
              Vrtilka levostranný, ř. km 2.423
              Písnický – západní, levostranný, ř. km 3.578

Pravostranný přítok Libušského potoka začíná za dočišťovacími nádržemi ČOV Hodkovice (k.ú. Hodkovice u Zlatníků – Středočeský kraj). Napřímená vodoteč prochází mezi ornou půdou a na hranicích s hl. m. Praha podchází pod nově vybudovaným pražským okruhem a jeho nájezdy. Do Písnického potoka je zaústěn odtok z retenční a sedimentační nádrže na pražském okruhu. Dále napřímené koryto pokračuje ornou půdou k obci Písnice a protéká jejím západním okrajem. V intravilánu obce jsou situovány tři průtočné rybníky. Za Písnicí pokračuje vodoteč přírodní památkou Modřanská rokle. Prochází zde třemi průtočnými nádržemi, včetně rybníka Na Mýtě, který má rozlohu cca 1.04 ha.
Vodoteč přírodního charakteru dále prochází smíšeným lesem Modřanské rokle. V tomto úseku má trasa toku zákrutový charakter. Koryto toku se stává zahloubenější, s výskytem bočních břehových erozí, místy nátrží. V korytě se vyskytují vývraty a mrtvé dřevo. V Modřanské rokli se Písnický potok vlévá do Libušského potoka.

N-leté průtoky Písnického potoka

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
520100
Před soutokem s Libušským potokem 0,023 6,29 12,58 27,09
Po soutoku s přítokem V Lipinách 0,944 5,40 10,80 23,66
Po soutoku s přítokem Od Bažantnice 2,32 4,26 8,56 16,16
Po soutoku s přítokem Vrtilka 2,42 3,52 7,08 13,41
Po soutoku s přítokem Písnický - západní 3,57 1,69 3,48 6,54

 

OD BAŽANTNICE

Délka toku: 1.29127 km
Délka toku v MČ Praha-Libuš: 0,129
Ústí toku: levostranný přítok Písnického potoka (ř.km 2.32308)

Vodoteč „Od Bažantnice“ pramení v Cholupické bažantnici (přírodní památka). Ve staničení 0.8500 se do vodoteče vlévá pravostranný přítok, který začíná silničním příkopem nedaleko hřbitova (ul. Podchýžská). Dále koryto vodoteče, které je silně zarostlé bylinnou vegetací a keři pokračuje k obci Písnice, kde prochází soukromými zahradami a u ulice Zátoňská se zaúsťuje do Písnického potoka.

N-leté průtoky Od Bažantnice

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
520100
Nad soukr. rybníkem 0,138 0,74 1,48 2,75
Před soutokem s pravostranným přít. 0,892 0,25 0,49 0,92

 

VRTILKA

Délka toku: 1.50132 km
Ústí toku: levostranný přítok Písnického potoka (ř.km 2.42397)

Vodoteč Vrtilka pramení jižně od intravilánu Písnic nedaleko pražského okruhu. Prameniště vodoteče bylo stavbou obchvatu změněno. Do vodoteče je potrubím DN 600 sveden odtok z objektu odvodnění pražského okruhu – retenční a sedimentační nádrže SN 3. Zpevněné lichoběžníkové koryto pokračuje k severu, stáčí se k ulici Libušská, kde vede silničním příkopem a dále pokračuje podél ulice K Vrtilce do intravilánu městské části, kde se u ulice Zátoňská vlévá do Písnického potoka.

N-leté průtoky Vrtilka

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
520100
Před soutokem s Písnickým p. 0,005 1,33 2,57 4,93

 

PÍSNICKÝ ZÁPADNÍ

Délka toku: 2.33938 km
Délka toku v MČ Praha-Libuš: 0,429
Ústí toku: levostranný přítok Písnického potoka (ř.km 3.57891)

Vodní tok „Písnický – západní“ pramení ve středočeském kraji na okraji obce Hodkovice v remízku za ulicí Břežanská. Silně zarostlé koryto dále ulici klenutým propustkem podchází a pokračuje podél areálu AGRO Jesenice. Napřímené koryto prochází zemědělsky využívanou půdou, podchází pražský okruh a vlévá se do Písnického potoka.

N-leté průtoky Písnický - západní

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
520100
Před soutokem s Písnickým p. 0,008 1,04 2,14 4,01

 

Přehledná situace kanalizačních sítí

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městské části Praha-Libuš je ohrožováno vyššími vodními stavy především na Písnickém potoku a jeho přítocích. Pro varování a včasnou ochranu městské části slouží hlásný profil kat. C Písnice, Písnický potok nacházející se na trubním propustku DN 600 nad rybníkem Obecňák (poblíž č.p. 34)» Na návodní straně propustku jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity. Profil je ve správě městské části Praha Libuš.

Poloha a fotografie s vyznačením SPA hlásného profilu kat. C Písnice (Písnický potok)

 

N-leté průtoky v místě hlásného profilu

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
520100
Hlásný profil Písnice, Písnický potok 2,27 4,26 8,56 16,16

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Písnice, Písnický potok

SPA Vodní stav [cm] Popis
Bdělost 30 Zaplnění 1/2 průtočného profilu propustku
Pohotovost 50 Zaplnění průtočného profilu propustku
Ohrožení 90 Naplnění kapacity koryta - vybřežování

 


Hlásné profily v povodňovém plánu městské části. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.