Varovná opatření

Osoby v povodní ohrožené oblasti na území městské části Praha-Libuš jsou varovány těmito způsoby:

  • spuštěním varovného systému - varovný signál „všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • hlášením v místním rozhlase o nebezpečí povodně, předpokládaném ohrožení, včetně základních pokynů a opatření pro ohrožené obyvatele
  • megafon
  • telefonicky, SMS
  • osobním sdělením (pěší spojka, megafony)

Varování provádí povodňový orgán městské části Praha-Libuš (jiná osoba pověřená předsedou povodňové komise), případně HZS, povodňová komise ORP Praha 12, Policie ČR, případně jiný orgán.

Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel pomocí místního rozhlasu / megafonu:

„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu městské části Praha-Libuš byl v městské části vyhlášen druhý (třetí) stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti (ohrožení).“
„Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevy, rychlého tání sněhu) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území (konkretizovat ulice), aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle povodňových plánů. Žádáme občany, aby započali zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty ze suterénů a přízemí do výše položených míst (podlaží).“
„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu městské části Praha-Libuš byl v městské části vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení.“
„Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v městské části Praha-Libuš (ulice ..., domů ...) .“
„Hrozí blesková povodeň, zanechte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.“
„Vyzýváme dobrovolníky z řad občanů, aby se dostavili na určené místo s nářadím (pily, sekery, lopaty…) aby byli k dispozici povodňové komisi.“
„Vyzýváme občany z určených částí městské části, aby hlásili povodňové komisi na telefonní číslo aktuální povodňovou situaci v těchto místech.“
„Vyzýváme občany, aby odstraňovali z dešťových vpustí, vtoků do kanalizace nečistoty a udržovali je funkční. Žádáme občany, aby hlásili povodňové komisi místa poškození kanalizace, výtok vody z kanalizace přes poklopy a jiné anomální jevy.“
„Vyzýváme občany v postižené oblasti, aby jednali uváženě, nepodléhali panice a nešířili nepravdivé informace. Žádáme občany, aby pomohli starším a postiženým občanům provést nezbytná opatření. Na toto hlášení upozorněte i své spoluobčany.“