Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem úřad městské části Praha-Libuš
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise městské části Praha-Libuš

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise městské části a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán městské části je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Praha 12

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území městské části Praha-Libuš bude řídit povodňová komise městské části Praha-Libuš, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Praha 12.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise městské části Praha-Libuš:

 • povodňové komisi ORP Praha 12
 • povodňové komisi městské části Praha 12
 • KOPIS hlavního města Prahy
 • fyzickým a právnickým osobám na území městské části, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise městské části Praha-Libuš od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obce Zlatníky-Hodkovice, která se nachází na vodních tocích nad městskou částí
 • povodňové komise ORP Praha 12
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS hlavního města Prahy

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán městské části Praha-Libuš obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Praha 12
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • od HZS hlavního města Prahy
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise městské části Praha-Libuš.

Zahájení činnosti povodňové komise městské části Praha-Libuš včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán městské části Praha 12
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Praha 12
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS hlavního města Prahy
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy hl. m. Prahy

Předseda povodňové komise - starosta městské části:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území městské části Praha-Libuš
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území městské části Praha-Libuš
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území městské části Praha-Libuš
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise městské části Praha-Libuš:

 • řeší povodňovou situaci na území městské části v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území městské části Praha-Libuš
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi městské části Praha 12, ležící níže na vodních tocích a povodňové komisi ORP Praha 12
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední městské části o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území městské části Praha-Libuš
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech městské části Praha-Libuš
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území městské části Praha-Libuš
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území městské části Praha-Libuš
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území městské části Praha-Libuš
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území městské části Praha-Libuš
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území městské části Praha-Libuš
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti městské části, vyžádá další pomoc u HZS hlavního města Prahy a u povodňového orgánů ORP Praha 12
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území městské části Praha-Libuš
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území městské části Praha-Libuš
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území městské části Praha-Libuš (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území městské části Praha-Libuš
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území městské části Praha-Libuš
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území městské části Praha-Libuš a zajišťuje jejich evidenci (majetek městské části, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území městské části Praha-Libuš
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území městské části Praha-Libuš

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Praha (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí)
 3. Lesy hl. m. Prahy. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
 7. Složky Policie České republiky, obvodní ředitelství Praha IV
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.