Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Počátky je při povodni ohrožováno zhruba 44 budov + chatové kolonie, které obývá zhruba 72 obyvatel trvale a 81 dočasně, z toho 20 patří do rizikové skupiny (starší 60 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Objekty ohrožené povodní na území města Počátky můžeme rozdělit do několika shluků. Poproudově po toku Počáteckého potoka se jedná o shluk pod Rybníkem Chadim, poté nejkritičtějčí místo je kolem ulice Moravská, Moravské náměstí a pod požární nádrží, chatová kolonie pod Městským rybníkem a v neposlední řadě objekty kolem Balků mlýna.
Ohrožené objekty na území města Počátky - agregované

 

Schematické znázornění ohrožených objektů (červeně) v k. ú. Počátky

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území města Počátky
Kontaminovaná místa na území města Počátky

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Počátky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Počátky u předsedy povodňové komise obce.