Charakteristika zájmového území

Město Počátky se nachází v jižní části kraje Vysočina, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov. V současnosti zde žije 2 543 obyvatel. Řešené území města leží převážně v kopcovitém terénu. Samotný katastr je složen z několika katastrálních území - Heřmaneč u Počátek, Horní Vilímeč, Léskavec, Prostý a Vesce u Počátek. Zastavěné území města je tvořeno obytnými a rodinnými domy se zahradami, panelovými domy a také tovární zástavbou. Přilehlé části města Počátky v současné době představují malé obce se základní vybaveností.

Katastrální území Počátky

Z geomorfologického hlediska se území města nachází v systému Hercynském, provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křemešnická vrchovina, podcelku Jindřichohradecká pahorkatina, okrsku Žirovnická pahorkatina. Severovýchodní část katastru leží v podcelku Pacovská pahorkatina a Božejovská pahorkatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 500 – 700 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch Hájek o nadmořské výšce 714 m, který se nachází v severní části katastru.

Výškové poměry v katastrálním území Počátky

Z pohledu sklonitostních poměrů v katastrálním území města Počátky se vyšší sklony terénu nachází zejména v oblastech, kde se zdejší vodní toky zařezávají do podloží. Tyto místa jsou na mapě sklonitostních poměrů vyznačeny červenými odstíny. Světlé odstíny pak v mapě značí sklony o hodnotách 15-25 °,  které jsou v katastru zastoupeny poměrně hojně, zejména v pramenných částech zdejších vodních toků.

Sklonitostní poměry v katastrálním území Počátky

Katastrem města protéká nejdelší vodní tok, Počátecký potok, který napájí několik vodních děl IV. kategorie a také 2 vodní díla patřící do III. kategorie (Velké Jezero - Valcha a Velký  Klátů rybník). Zmíněný Počátecký potok protéká samotným intravilánem města. Rozlehlým územím města dále protéká i velké množství bezejmenných vodních toků, představující přítoky Počáteckého potoka.

Zajímavostí zdejší hydrologické situace je východní hranice katastrálního území města Počátky, která leží na Hlavním Evropském rozvodí. Na místě zvaném Strážný kopec proto byla vybudována informační tabule. Nedaleko, asi 400 m za hranicí katastru města Počátky pramení řeka Jihlava, která odvodňuje území do Černého moře, zatímco toky ve studovaném území katastru města Počátky odvádí vodu do Severního moře. 

 

Informační tabule k rozvodí na hranici karastru města Počátky

 

V katastru vedlejší obce Jihlávka pramení řeka Jihlava

Celková rozloha řešeného území činí 3 083,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch, které se na katastru města vyskytují.

Dle tabulky lze vidět, že je území města tvořeno především zemědělskou půdou (70 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (76,4 %). Zbytek plochy dále tvoří lesní pozemky (18,8 %) a vodní plochy (3 %).

Využití pozemků ve městě Počátky (dle ČSÚ)

Typ pozemku Zastoupení (%) Plocha (ha)
Zemědělská půda ZP celkem 70 2158
Orná půda ze ZP 76,4 1649,1
Zahrady a sady ze ZP 0 0
Trvalé travní porosty ze ZP 21,7 468,3
Lesní půda 18,8 579,3
Vodní plochy 8,4 43,8
Zastavěné plochy 3 92,6
Ostatní plochy 6,8 210
Celková výměra 3083,6

Katastr města spadá do chladné klimatické oblasti CH7 a mírně teplé klimatické oblasti MT3. Klimatická oblast CH7 se vyznačuje krátkým až velmi krátkým létem, chladnou, vlhkou zimou, přechodným obdobím s mírně chladným jarem a podzimem, dlouhou, mírně vlhou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Klimatická oblast MT3 se naopak vyznačuje krátkým a mírně chladným létem, přechodným obdobím s mírným jarem a podzimem, normálně dlouhou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 650–700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 6–7 °C. Následující tabulka charakterizuje klimatické podmínky v dané oblasti.

Charakteristika chladné podoblasti CH6 a CH7

Klimatické charakteristiky MT3 CH7
Počet letních dnů 20 až 30 10 až 30
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 120 až 140 120 až 140
Počet mrazových dnů 130 až 160 140 až 160
Počet ledových dnů 40 až 50 50 až 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 -3 až -4
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 4 až 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7 15 až 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 až 7 6 až 7
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 až 120 120 až 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 450 500 až 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300 350 až 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 100 až 120
Počet zamračených dnů 120 až 150 150 až 160
Počet jasných dnů 40 až 50 40 až 50

Severní částí katastru prochází maloplošné chráněné území Krčil, které zaujímá přes 8 ha. Důvodem ochrany je soubor vodních, mokřadních, lesních a lučních ekosystémů zahrnujících početnou skupinu zvláště chráněných druhů. Prostor rezervace zahrnuje stejnojmenný rybník a jeho blízké okolí. 

Pohled na rybník Krčil ve stejnojmenné přírodní rezervaci

Východní hranicí území maloplošné chráněné území V Lisovech. Hlavním předmětem ochrany jsou dva rybníčky a okolní mokřady, rákosiny a rašelinné louky, které hostí význačná prameništní a rašelinná společenstva s výskytem řady vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.