Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní údaje o vodních tocích na území města Počátky

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Počátky a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území města Počátky

Celé katastrální území města spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik.

Počátecký potok

Nejdelší vodní tok protékající zkoumaným územím je v současné době Počátecký potok na jehož toku se nachází několik vodních děl. Z tohoto pohledu je pro řešení postupu povodňové vlny naprosto nezbytné znát průběh celého toku nejen v k. ú. města Počátky. Severně od k. ú. města Počátky se nachází obec Polesí. Samotný tok pramení u obce Polesí severně od intravilánu obce v nadmořské výšce 680 m n. m. a jeho celková délka činí 11,5 km. Plocha povodí Počáteckého potoka je 37,9 km2. Počátecký potok je osním vodním tokem v k. ú. města Počátky a v intravilánu města Žirovice se zleva vlévá do stejnojmenného vodního toku Žirovice v nadmořské výšce 545 m n. m. Průtok u ústí do Žirovnice je 0,33 m3/s. Průběh toku Počáteckého potoka po celou dobu ovlivňuje množství přítoků. Prvním z nich je LP nad Polesím, ještě než se vlévá do rybníka Pod Lenochem. V tomto místě rovněž přibírá další LP od rybníka Krčil. Pod intravilánem obce Polesí se nachází další rybníky přímo na toku Počáteckého potoka. Jedná se poproudově o rybník Poddubí, Podliščí a Chadim. Pod tímto rybníkem již začíná k. ú. města Počátky kde nacházíme první ohrožené objekty v chatové osadě pod rybníkem. 

Následně Počátecký potok pokračuje jižním směrem a vtéká do Hladového rybníka (někdy zván jako Volmanec), dále do Velkého jezera (Valcha). Valcha je evidována jako vodní dílo III. kategorie. Dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb.o technickobezpečnostním dohledu nad vodními toky, později pozměněnou vyhláškou č. 255/2010 Sb. jsou vodním dílem III. kategorie ohroženy řádově stovky až tisíce lidí a jsou zde předpoklady na ztrátách lidských životů. V území na vodním toku pod vodním dílem mohou dále vzniknout škody na obytné a průmyslové zástavbě, dopravní síti a jsou ohrožena i další vodní díla. V případě města Počátky se pod Valchou nachází ještě Malé jezero a v případě krizové situace by došlo k zaplavené rekreačních objektů. 

Počátecký potok dále vtéká do Káňovského rybníka a rybníka Nůzov. Zde dochází k soutoku s tokem, který odvádí vodu ze soustavy tzv. Fáčkových rybníků. Je zde lokalizován ještě soutok s LP Počáteckého potoka směrem od Kateřinského lesa. Na tomto přítoku leží rybníky Lihovarský a Smrčkův. Odtud již Počátecký potok pokračuje k intravilánu samotného města Počátky. Předtím však vtéká ze severovýchodu do Továrního rybníka. Jedná se o vodní dílo s plochou více než 5,5 ha, které leží bezprostředně v blízkosti průmyslového areálu a obydlených nemovitostí. Odtok z rybníka je z kapacitně nevyhovující a následné pokračování Počáteckého potoka kopíruje ulici Moravskou, kde se nachází nejvíce ohrožených nemovitostí.

Přímo v intravilánu dochází k soutoku Počáteckého potoka s jeho dalším téměř 2,3 km dlouhým LP (ID 10272968), na jehož toku se nad městem nachází další 2 vodní díla (Dvořákův a Městský rybník) s velkým sběrným povodím. Kolem tohoto toku jsou opět ohroženy nemovitosti i zahrádkářská kolonie. Přímo pod soutokem se nachází malý návesní rybníček s nekapacitním odtokem. Jedná se o nejníže položený bod na katastru města a hrozí zde největší riziko vzniku povodně. Počátecký potok zde po pár set metrech opouští nejkritičtější místa v intravilánu a vytéká mimo město. Dále na toku leží opět vodní dílo III. kategorie TBD - Velký Klátů rybník. V kaskádě bezprostředně následují Stříbrný rybník, Malý Klátů rybník, Brusnický rybník a Kopejtků rybník. 

V Kopejtků rybníku dochází k soutoku Počáteckého potoka s jeho LP zvaným Popruský potok. Tento potok přitéká směrem od místní části Horní Vilímeč. Na tomto toku se nachází rovněž soustava rybníků. Poproudově se jedná o Pláňavský, Volšík, Panský, Popruský, Chocovský, Březina, a soustava malých bezejmenných nádrží. Pod Kopejtků rybníkem se nachází Balkův rybník a poslední ohrožené nemovitosti v k. ú. Počátky.

Na kaskádě ovlivňující hydrologické poměry města Počátky se nachází 15 rybníků nad městem, 3 v úrovni města  a 6 rybníků pod městem. Zmíněná vodní díla se vyznačují velkým sběrným povodím a celá kaskáda musí být včas obsluhována, aby zabránila významným škodám na životech a majetku zdejších obyvatel.

Hydrologickou situaci blíže dokumentují následující mapky.

 

Vodní toky v katastrálním území města Počátky; v severní části katastr obce Polesí

Vodní plochy v katastrálním území města Počátky; v severní části katastr obce Polesí

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Počátky může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na Počáteckém potoce a jeho přítocích. Pro varování a včasnou ochranu města slouží hlásné profily  kat. C, které ve městě Počátky jako místa vizuální kontroly v případech vzestupu hladiny Počáteckého potoka a rybníků, které jsou na něm vystavěny.
Poproudově se jedná o následující: Počátky - propustek - Rybník pod Lenochem », Počátky - přepad - Rybník Chadim », Počátky - požerák - Velké jezero », Počátky - propustek - pod bývalým objektem Agrostroje », Počátky - požerák - Městský rybník », Počátky - propustek, ochranná mříž nedaleko ulice Moravská ».

 

 

 


Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.