Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Pelhřimov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Počátky.

Osoby na území města Počátky budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření místních komunikací na 4 místech. Poproudově po toku Počáteckého potoka se jedná o most pod rybníkem Nůzov, kde může dojít k protržení hráze. Dále je velmi kritické místo pod bývalým Agrostrojem, kde může dojít k poškození hráze Továrního rybníka a mohou být zaplaveny komunikace u ulice Moravská. Pod návesním rybníčkem může dojít k zaplavení komunikace č. II/409. V jižní části katastru, kde Počátecký potok opouší k. ú. může dojít k zaplavení silnice III/13212 u Balkova rybníka.  »
Dopravní omezení na území města Počátky
Objízdné trasy na území města Počátky

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.