Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Přibice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi může být Jihlava a její přítoky zasaženy zejména v období jarního tání, kde Jihlava a její přítoky Oslava a Rokytka, mohou způsobit zvýšení hladiny na území obce z důvodu rychlého odtávání sněhové pokrývky na Vysočině, nebo vlivem letních déletrvajících srážek větší intenzity s velkoplošným zasažením. »
Obec Přibice není ohrožována přívalovými povodněmi, více informací v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Největší rozsah zatopeného území v obci byl dle pamětníků v letech 1985 a 2006.

Povodně v Přibicích 2006

Historicky Nejvyšší zaznamenané vodní stavy hlásného profilu Ivančice (Jihlava)

Datum Vodní stav (cm)
22. 5. 1985 536
1. 4. 2006 507
20. 3. 1947 505
16. 1. 1968 480
15. 3. 1969 436
15. 5. 1962 414