Činnost povodňové komise při stavu bdělosti (1. stupni povodňové aktivity)

 

1. Informovat vedení obce

 • Informovat vedení obce o nastalém Stavu bdělosti.
 • Podle situace navrhnout starostovi obce (předsedovi povodňové komise) aktivaci povodňové komise a její případné doplnění k činnosti v dalším období (pokud to situace vyžaduje).
 • Vyžádat si upřesňující pokyny k činnosti.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

2. Aktivovat povodňovou komisi (pokud tak starosta – předseda PK rozhodl)

Aktivovat povodňovou komisi v tomto složení:

 • Tajemník povodňové komise – tajemník krizového štábu obce,
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

3. Aktivovat stálou službu

Aktivovat stálou službu povodňové komise. Zajistit výkon stálé služby na pracovišti povodňové komise z členů PK, zbytek pracuje podle potřeby v terénu a je na spojení.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

4. Vedení povodňové knihy

Zahájit vedení povodňové knihy. Zajistit vedení povodňové knihy v průběhu činnosti povodňové komise.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Záznam všech informací a zpráv, které povodňová komise převzala a předala.

 

5. Aktivovat hlásnou službu (pro informovanost občanů)

Odpovídá: Povodňová komise obce

Poznámka:

Viz zákon o vodách 254/2001 Sb., § 70 a viz ostatní úkoly.

 

6. Aktivovat hlídkovou službu obce (podnikové hlídky SDH obce)

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Viz zákon o vodách 254/2001 Sb., § 70 a viz ostatní úkoly.

 

7. Připravit pracoviště povodňové komise (místo podle rozhodnutí starosty a situace)

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Povodňová komise může být jen v redukovaném složení, podle situace zabezpečit směny.

 

8. Připravit zahájení činnosti povodňové komise

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Dokumentace, administrativní pomůcky.

 

9. Provést první poradu povodňové komise

 • Vyhodnotit situaci.
 • Informovat o Stavu bdělosti.
 • Upřesnit plnění dalších úkolů.
 • Upřesnit složení povodňové komise pro další činnost.
 • Stanovit další porady.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Zápis do povodňové knihy.

 

10. Použitelnost dalších členů povodňové komise

Zjistit použitelnost všech členů krizového štábu obce – povodňové komise obce. Podle výsledků navrhnout upřesnění a změny v zařazení osob.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Okolnosti ovlivňující použitelnost např. řádná dovolená, služební cesta, nemoc, změna pracovního poměru, atd.

 

11. Součinnost se státním podnikem Povodí Moravy

Aktivovat spojení pro součinnost se státním podnikem Povodí Moravy.

 • Informovat o Stavu bdělosti.
 • Požádat o informace k situaci v působnosti subjektu.
 • Požádat o informace od hlásné služby u subjektu k území obce.
 • Upřesnit si údaje ke spojení se subjektem.
 • Informovat o spojení ke stále službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Pozornost vodním tokům ve správě subjektu a na území správního obvodu.

 

12. Součinnost se správci toků na území obce

Aktivovat spojení pro součinnost se správci vodních toků na území obce.

 • Informovat o Stavu bdělosti
 • Požádat o informace k situaci v působnosti správců a od hlásné služby u správců vodních toků.
 • Upřesnit si údaje ke spojení s hlásnou službou u správců vodních toků.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

13. Součinnost s vlastníky vodních děl na území obce (pokud jsou)

Aktivovat spojení pro součinnost s vlastníky vodních děl na území obce.

 • Informovat o Stavu bdělosti
 • Požádat o informace k situaci v působnosti vlastníků a od hlásné služby u vlastníků vodních děl.
 • Upřesnit si údaje ke spojení s hlásnou službou u vlastníků vodních děl.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

14. Zpracovat první informaci o situaci

Upřesnit zpracovávání informací dalších.

Odpovídá:

Poznámka:

Stručná informace např. pro vedení obce (RO, ZO). Dále v případě potřeby pro Povodňovou komisi města Šumperka, součinnostní orgány, sdělovací prostředky, subjekty a veřejnost.

 

15. Kritická místa

Vyhodnotit stav a možnosti získávání informací o situaci v kritických místech.

Odpovídá:

Poznámka:

 

16. Součinnost s Městem Šumperk

Aktivovat spojení pro součinnost s Povodňovou komisí města Šumperka, jako povodňovou komisí správního obvodu.

 • Informovat o Stavu bdělosti a situaci na území obce.
 • Požádat o informace k situaci v působnosti územního obvodu.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Tajemník povodňové komise města – vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města Šumperka. Spojení pro aktivaci součinnosti: 583 388 518 nebo 583 388 568, nebo dozorčí Městské policie Šumperk telefon číslo 156.

Spojení pro další součinnost bude upřesněno.

 

17. Komunikace s HZS

Aktivovat spojení pro komunikaci s operačním střediskem územního odboru Šumperk Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

 • Informovat o Stavu bdělosti.
 • Požádat o informaci k situaci v působnosti územního odboru HZS.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce, o činnosti komise a o situaci.

Odpovídá:

Poznámka:

 

18. Varování

Prověřit možnosti aktivace opatření k varování na území obce.

Odpovídá:

Poznámka:

 

19. Informování

Prověřit možnosti aktivace opatření k varování na území obce.

Odpovídá:

Poznámka:

 

20. Součinnost se sousedními obcemi

Aktivovat spojení pro součinnost se sousedními obcemi

 • Informovat o Stavu bdělosti.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce, o činnosti komise obce a o situaci.
 • Získat informace o situaci u sousedních obcí.

Odpovídá:

Poznámka:

 

21. Osobní vozidla obce

Upřesnit využití osobních vozidel obce k zabezpečení činnosti povodňové komise. Prověřit zejména jejich natankování.

Odpovídá:

Poznámka:

 

22. Hlídková služba

Zajistit sledování situace na území obce a v jeho bezprostředním okolí. Možnost využití vozidel obce, případně doplnit členy hlídkové služby. Organizovat spojení s hlídkami hlavně na kritických místech.

Zvláštní pozornost hlídkové služby:

            Kritická místa:

 • ……………………………
 • ……………………………
 • ……………………………
 • ……………………………
 • ……………………………

Odpovídá:

Poznámka:

 

 23. Součinnost so Policií ČR

Aktivovat spojení pro součinnost s obvodním oddělením Policie ČR Šumperk.

 • Informovat o Stavu bdělosti.
 • Požádat o informace k situaci v působnosti Policie ČR.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

24. Hasičská jednotka obce

Informovat velitele o dosavadním průběhu Stavu bdělosti.

Zjistit použitelnost všech členů jednotky.

Podle výsledků připravit upřesnění a změny v zařazení osob.

Odpovídá:

Poznámka:

Okolnosti ovlivňující použitelnost např. řádná dovolená, služební cesta, nemoc, změna pracovního poměru, atd.

Ujasnění podmínek pro možnou aktivaci jednotky.

 

25. Majetek obce pro mimořádné události a krizové situace

Prověřit podmínky k použití majetku obce pro mimořádné události a krizové situace.

Odpovídá:

Poznámka:

Jedná se o majetek movitý a nemovitý.

 

Pokud se situace neustále zhoršuje, zahájit přípravu na přechod k vyššímu stavu.

 

26. Příprava na činnost po vyhlášení Stavu pohotovosti

Odpovídá: členové povodňové komise

Poznámka:

Viz Plán činnosti povodňové komise při Stavu pohotovosti.

 

27. Dokumentace povodně

Zajistit záznamy údajů o průběhu povodně. Zajistit provedení praktického porovnání údajů v povodňovém plánu se skutečnou situací v terénu.

Odpovídá:

Poznámka:

Viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách § 76.

 

Pokud se situace nezhoršuje a je setrvalý stav situace, připravit se na bod 28.

 

28. Odvolat Stav bdělosti

Podle situace odvolat Stav bdělosti (1. Stupeň povodňové aktivity).

Odpovídá: předseda povodňové komise

Poznámka:

Informovat o odvolání orgány, subjekty a partnery, kterým byl vyhlášen.

 

29. Ukončení činností

Oznámit součinnostním partnerům ukončení činností, případně omezení činnosti, povodňové komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Týká se všech partnerů, kterým byla oznámena aktivace komise.

Spolupráce členů povodňové komise.