Činnost povodňové komise při stavu ohrožení (3. stupni povodňové aktivity)

1. Informovat předsedu povodňové komise

Informovat o důvodech pro vyhlášení Stavu ohrožení (3. stupně povodňové aktivity).

Navrhnout předsedovi komise svolání porady povodňové komise.

Vyžádat si upřesňující pokyny k činnosti.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

2. Svolat poradu povodňové komise

Svolat povodňovou komisi v úplném složení.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Spolupráce stálé služby povodňové komise.

 

3. Prověřit činnost stálé služby

Prověřit a upřesnit činnost stálé služby povodňové komise z hlediska vyhlášení Stavu ohrožení (3. stupně povodňové aktivity).

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

4. Prověřit vedení povodňové knihy

Prověřit vedení povodňové knihy z hlediska vyhlášení Stavu ohrožení (3. stupně povodňové aktivity).

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Záznam všech informací a zpráv, které povodňová komise převzala a předala.

 

5. Prověřit hlásnou službu

Odpovídá: Povodňová komise obce

Poznámka:

Viz zákon o vodách 254/2001 Sb., § 70 a viz ostatní úkoly.

 

6. Připravit stanoviště aktivovaných členů povodňové komise

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Jedná se o stanoviště členů komise, kteří případně nevyvíjeli soustavnou činnost při předchozích stupních povodňové aktivity.

 

7. Připravit pracoviště návrhy pro poradu povodňové komise

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

8. Provést poradu povodňové komise

 • Vyhodnotit situaci.
 • Vyhlásit Stav ohrožení (3. stupeň povodňové aktivity)
 • Specifikovat území, kterého se týká vyhlášení Stavu ohrožení (3. stupně povodňové aktivity).
 • Upřesnit plnění dalších úkolů.
 • Upřesnit složení povodňové komise pro další činnost.
 • Stanovit dobu další porady.

Odpovídá: Předseda povodňové komise

Poznámka:

Zápis do povodňové knihy.

Plnění úkolu viz plán činnosti.

Upřesnění plnění úkolů vzhledem k činnosti při předchozích stupních povodně

 

9. Součinnost s určenými subjekty a orgány

Plnit úkoly součinnosti s určenými subjekty a orgány (viz plán).

Odpovídá:

Poznámka:

 

10. Evakuace

Podle získaných informací o nebezpečí povodně organizovat a zajišťovat evakuaci. Podle požadavků HZS a možností se podílet na provádění evakuace.

Odpovídá: Předseda povodňové komise

Poznámka:

Vzhledem k situaci a možnostem nutno evakuaci řešit komplexně.

 

11. Součinnost s Městem Šumperk

Aktivovat spojení pro součinnost s Povodňovou komisí města Šumperka, jako povodňovou komisí správního obvodu.

 • Informovat o Stavu ohrožení a situaci na území obce.
 • Požádat o informace k situaci ve správním obvodu.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Tajemník povodňové komise města – vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města Šumperka. Spojení pro aktivaci součinnosti: 583 388 518 nebo 583 388 568, nebo dozorčí Městské policie Šumperk telefon číslo 156.

Spojení pro další součinnost bude upřesněno.

 

12. Součinnost se státním podnikem Povodí Moravy

 • Informovat o vyhlášení Stavu ohrožení (3. Stupně povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti subjektu.
 • Požádat o informace o provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Požádat o informace od hlásné služby u subjektu k území obce a k území sousedních obcí.
 • Informovat o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

13. Součinnost se správci toků ve správním obvodu

Správcům vodních toků ve správním obvodu.

 • Vyhlásit Stav ohrožení (3. Stupeň povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti správců a od hlásné služby u správců vodních toků.
 • Požádat o informace k provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Informovat o činnosti komise.

Odpovídá: Vedoucí skupiny odboru životního prostředí

Poznámka:

 

14. Součinnost s vlastníky vodních děl ve správním obvodu

Vlastníkům vodních děl na území obce.

 • Vyhlásit Stav ohrožení (3. Stupeň povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti vlastníků a od hlásné služby u vlastníků vodních děl.
 • Požádat o informace k provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Informovat o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

15. Komunikace s HZS

Operační středisko územního odboru Šumperk Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje:

 • Informovat vyhlášení Stavu ohrožení (3. Stupně povodňové aktivity)
 • Požádat o vyhlášení a opakování signálu „Všeobecná výstraha“ sirénami na území obcí postižených povodní.
 • Zjistit aktuální možnosti věcné a osobní pomoci od HZS při provádění
  • povodňových zabezpečovacích prací,
  • povodňových záchranných prací.
 • Informovat o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

U vyhlášení signálu „Všeobecná výstraha“ se jedná o sirény dálkově ovládané od HZS na území obce.

 

16. Varování

Kromě sirén spuštěných od HZS, zajistit vyhlášení a opakování signálu „Všeobecná výstraha“ dalšími sirénami na území obce.

Kromě sirén realizovat na území obce další plánovaná opatření k varování o nebezpečí povodně (viz plán)

Odpovídá:

Poznámka:

 

17. Informování

Realizovat na území obce všechna plánovaná opatření k informování:

 • O vyhlášení Stavu ohrožení (3. stupně povodňové aktivity).
 • O požadavcích na činnost subjektů a chování obyvatelstva z hlediska Stavu ohrožení.
 • O činnosti komise.
 • O možnostech získávání informací k situaci.

Odpovídá:

Poznámka:

 

18. Součinnost se sousedními obcemi

Sousední obce:

 • Informovat vyhlášení Stavu ohrožení (3. Stupně povodňové aktivity)
 • Informovat o činnosti komise a o situaci.
 • Požádat o informace k situaci na území sousedních obcí, zejména z hlediska silniční a železniční dopravy.

Odpovídá:

Poznámka:

 

19. Silniční a železniční doprava

Realizovat potřebná opatření k udržení funkce silniční a železniční dopravy v úplném nebo redukovaném rozsahu na území obce.

Plnit úkoly součinnosti s příslušnými subjekty.

Ve vztahu k příslušným subjektům mimo jiné:

 • Vyhlásit Stav ohrožení (3. stupeň povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci u subjektu.
 • Požádat o informace o použitelnosti komunikací a dopravních zařízení.
 • Požádat podle situace o podávání informací.
 • Informovat o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

20. Kritická místa

Zajistit pravidelnou kontrolu situace v kritických místech.

Zajistit podle situace provádění potřebných povodňových zabezpečovacích a záchranných prací.

Odpovídá:

Poznámka:

 

 21. Věcná pomoc – technika, doprava

Podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl zajišťovat věcnou pomoc pro povodňové zabezpečovací práce.

Podle požadavků zajišťovat věcnou pomoc pro povodňové záchranné práce.

Odpovídá:

Poznámka:

 

 22Osobní vozidla obce

Upřesnit a zajistit využití osobních vozidel obce k zabezpečení činnosti povodňové komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

23. Aktivace HVS

Realizovat všechna potřebná opatření k zajištění funkce hlavního velitelského stanoviště krizového štábu obce pro potřeby povodňové komise (denní i noční nepřetržitou činnost, zásobování, odpočinek, střídání).

Odpovídá:

Poznámka:

 

24. Osobní pomoc

Zajistit poskytnutí osobní pomoci od subjektů na území obce k provádění povodňových zabezpečovacích prací podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl.

Odpovídá:

Poznámka:

 

25. Hlídková služba

Zajistit sledování situace na území obce a v jeho bezprostředním okolí.

Zvláštní pozornost hlídkové služby.

            Kritická místa:

 • ………………………………
 • ………………………………
 • ………………………………
 • ………………………………
 • ………………………………

Odpovídá:

Poznámka:

 

26. Součinnost s Policií ČR

Obvodní oddělení Policie ČR:  

 • Informovat i vyhlášení Stavu ohrožení (3. stupně povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti Policie ČR.
 • Informovat o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

27. Záchranné práce

Podle získaných informací vyžadovat u HZS provedení záchranných prací. Podle požadavků HZS a možností zajistit poskytování pomoci při provádění záchranných prací.

Odpovídá:

Poznámka:

 

28. Hasičská jednotka obce

Svolat jednotku na základnu.

Informovat všechny členy jednotky o vyhlášení Stavu ohrožení.

Uložit všem členům jednotky dosažitelnost na základně.

Informovat příslušné zaměstnavatele a školy ve vztahu ke členům jednotek o jejich povolání povodňovou komisí k činnosti.

Zajistit použitelnosti a vybavení základny pro další činnost.

Odpovídá:

Poznámka:

 

29. Majetek obce pro mimořádné události a krizové situace

Zajistit použití techniky materiálu obce pro mimořádné události a krizové situace k provádění povodňových zabezpečovacích prací a záchranných prací, podle pokynů předsedy povodňové komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

30. Věcná pomoc – materiál a služby

Podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl zajišťovat věcnou pomoc pro povodňové zabezpečovací práce.

Podle požadavků zajišťovat věcnou pomoc pro povodňové záchranné práce.

Odpovídá:

Poznámka:

 

31. Humanitární pomoc

Aktivovat členy povodňové komise pro humanitární pomoc na stanoviště.

Odpovídá:

Poznámka:

 

32. Realizace plánovací dokumentace

Plnit úkoly podle:

 • Situace
 • Povodňového plánu
 • Plánu havarijní a krizové připravenosti obce.

Odpovídá:  

Poznámka:

Spolupráce členů povodňové komise.

 

33. Dokumentace povodně

Zajistit záznamy údajů o průběhu povodně. Zajistit provedení praktického porovnání údajů v povodňovém plánu se skutečnou situací v terénu.

Odpovídá:

Poznámka:

Viz zákon č. 245/2001 Sb., o vodách, § 76.

Porovnání provést v místech podle uvážení, s ohledem na dosud provedená porovnání. Provést z hlediska vyhlášeného stupně povodňové aktivity, skutečného stavu vody a ohrožení okolí.

 

34. Připravit se na činnost po povodni

Odpovídá: Předseda povodňové komise

Poznámka:

 

35. Odvolat Stav ohrožení

Podle situace odvolat Stav ohrožení (3. stupeň povodňové aktivity).

Odpovídá: Předseda povodňové komise

Poznámka:

Informovat o odvolání orgány, subjekty a partnery, kterým byl vyhlášen.

 

36. Ukončení činnosti

Oznámit součinnostním partnerům ukončení činnosti, případně omezení činnosti povodňové komise.

 Odpovídá:

Poznámka:

Týká se všech partnerů, kterým byla oznámena aktivace komise.