Činnost povodňové komise při stavu pohotovosti (2. stupni povodňové aktivity)

1. Informovat vedení obce (v případě že nebyl vyhlášen 1. SPA)

 • Informovat vedení obce o nebezpečí povodně a důvodech pro vyhlášení Stavu pohotovosti (2. Stupně povodňové aktivity).
 • Navrhnout starostovi obce (předsedovi komise) aktivaci povodňové komise.
 • Vyžádat si upřesňující pokyny k činnosti.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

2. Aktivovat povodňovou komisi (VŽDY)

Aktivovat povodňovou komisi v úplném složení:

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Vzhledem k situaci je možné provést aktivaci jednotlivých členů komise v různých časech podle jejich důležitosti.

 

3. Aktivovat stálou službu

Aktivovat stálou službu povodňové komise. Zajistit výkon stálé služby na pracovišti povodňové komise.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

4. Vedení povodňové knihy

Zahájit vedení povodňové knihy, a to v průběhu celé činnosti povodňové komise.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Záznam všech informací a zpráv, které povodňová komise převzala a předala.

 

5. Aktivovat hlásnou službu

Odpovídá: Povodňová komise obce

Poznámka:

Viz zákon o vodách 254/2001 Sb., § 70 a viz ostatní úkoly.

 

6. Aktivovat hlídkovou službu obce

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Viz zákon o vodách 254/2001 Sb., § 70 a viz ostatní úkoly.

 

7. Připravit pracoviště povodňové komise

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

 

8. Připravit zahájení činnosti povodňové komise

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Dokumentace, administrativní pomůcky.

 

9. Provést první poradu povodňové komise

 • Vyhodnotit situaci.
 • Vyhlásit stav pohotovosti (2 stupeň povodňové aktivity)
 • Upřesnit plnění dalších úkolů.
 • Upřesnit složení povodňové komise pro další činnost.
 • Stanovit dobu další porady.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Zápis do povodňové knihy.

Plnění dalších úkolů vzhledem k tomu, jestli předcházel 1. Stupeň povodňové aktivity.

 

 10. Součinnost se státním podnikem Povodí Moravy

Aktivovat spojení pro součinnost se státním podnikem Povodí Moravy.

 • Informovat o vyhlášení Stavu pohotovosti (2. Stupně povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti subjektu.
 • Požádat o informace o provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Požádat o informace od hlásné služby u subjektu k území obce a k území správního obvodu.
 • Upřesnit si údaje ke spojení se subjektem.
 • Informovat o spojení ke stále službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Pozornost vodním tokům ve správě subjektu a na území správního obvodu.

 

11. Součinnost se správci toků na katastru obce

Aktivovat spojení pro součinnost se správci vodních toků na katastru obce.

 • Vyhlásit Stav pohotovosti (2. Stupeň povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti správců a od hlásné služby u správců vodních toků.
 • Požádat o informace k provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Upřesnit si údaje ke spojení s hlásnou službou u správců vodních toků.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

12. Součinnost s vlastníky vodních děl na území obce (pokud jsou)

Aktivovat spojení pro součinnost s vlastníky vodních děl na území obce.

 • Vyhlásit Stav pohotovosti (2. Stupeň povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti vlastníků a od hlásné služby u vlastníků vodních děl.
 • Požádat o informace k provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Upřesnit si údaje ke spojení s hlásnou službou u vlastníků vodních děl.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

13. Zpracovat první informaci o situaci

Upřesnit zpracovávání informací dalších.

Odpovídá:

Poznámka:

V případě potřeby pro povodňovou komisi města Šumperka, součinnostní orgán, sdělovací prostředky, subjekty a veřejnost.

 

14. Součinnost s Městem Šumperk

Aktivovat spojení pro součinnost s Povodňovou komisí města Šumperka, jako povodňovou komisí správního obvodu.

 • Informovat o Stavu pohotovosti a situaci na území obce.
 • Požádat o informace k situaci ve správním obvodu.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Tajemník povodňové komise města – vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města Šumperka. Spojení pro aktivaci součinnosti: 583 388 518 nebo 583 388 568, nebo dozorčí Městské policie Šumperk telefon číslo 156.

Spojení pro další součinnost bude upřesněno.

 

15. Komunikace s HZS

Aktivovat spojení pro komunikaci s operačním střediskem územního odboru Šumperk Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

 • Informovat vyhlášení Stavu pohotovosti (2. Stupně povodňové aktivity)
 • Zjistit aktuální možnosti věcné a osobní pomoci od HZS při provádění povodňových zabezpečovacích prací.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce, o činnosti komise a o situaci.

Odpovídá:

Poznámka:

 

16. Varování

Aktivovat opatření k varování na území obce.

Odpovídá:

Poznámka:

 

17. Informování

Aktivovat opatření k informování na území obce.

Odpovídá:

Poznámka:

 

18. Součinnost se sousedními obcemi

Aktivovat spojení pro součinnost se sousedními obcemi

 • Informovat vyhlášení Stavu pohotovosti (2. Stupně povodňové aktivity)
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce, o činnosti komise obce a o situaci.
 • Získat informace o situaci u sousedních obcí.

Odpovídá:

Poznámka:

 

19. Silniční a železniční doprava

Aktivovat spojení pro součinnost s příslušnými správci a majiteli (subjekty) z hlediska důležitých komunikací a dopravních zařízení na území obce.

 • Vyhlásit Stav pohotovosti (2. stupeň povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci u subjektu.
 • Požádat o informace o použitelnosti komunikací a dopravních zařízení.
 • Upřesnit údaje ke spojení se stálou službou u subjektu.
 • Požádat podle situace o podávání informací.
 • Informovat o spojení k povodňové komisi obce a o činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

20. Kritická místa

Zajistit pravidelnou kontrolu situace v kritických místech.

Zajistit podle situace provádění potřebných povodňových zabezpečovacích prací.

Odpovídá:

Poznámka:

 

 21. Věcná pomoc – technika, doprava – pro povodňové zabezpečovací práce

Viz příloha č. 1

Zjistit aktuální možnosti věcné pomoci od subjektů na území obce.

Podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl zajišťovat věcnou pomoc.

Odpovídá:

Poznámka:

 

22. Osobní vozidla obce

Upřesnit využití osobních vozidel obce k zabezpečení činnosti povodňové komise. Prověřit jejich natankování a použitelnost.

Odpovídá:

Poznámka:

 

23. Aktivace HVS

Upřesnit rozsah aktivace hlavního velitelského stanoviště krizového štábu obce pro potřeby povodňové komise obce.

Podle potřeby a vývoje situace realizovat potřebná opatření.

Odpovídá:

Poznámka:

 

24. Osobní pomoc pro povodňové zabezpečovací práce

Zjistit aktuální možnosti osobní pomoci od subjektů na území obce.

Podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl zajišťovat osobní pomoc.

Odpovídá: členové povodňové komise

Poznámka:

 

25. Hlídková služba

Zajistit sledování situace na území obce a v jeho bezprostředním okolí.

Zvláštní pozornost hlídkové služby.

            Kritická místa:

 • ………………………………
 • ………………………………
 • ………………………………
 • ………………………………
 • ………………………………

Odpovídá:

Poznámka:

 

26. Součinnost s Policií ČR

Aktivovat spojení pro součinnost s obvodním oddělením Policie ČR Šumperk.

 • Informovat i vyhlášení Stavu pohotovosti (2. stupně povodňové aktivity).
 • Požádat o informace k situaci v působnosti Policie ČR.
 • Informovat o spojení ke stálé službě povodňové komise obce a činnosti komise.

Odpovídá:

Poznámka:

 

27. Hasičská jednotka obce

Svolat jednotku na základnu.

Informovat všechny členy jednotky o vyhlášení Stavu pohotovosti.

Zjistit použitelnost všech členů jednotky, prověřit údaje ke spojení se členy jednotky a odstranit zjištěné nedostatky.

Podle výsledků kontroly použitelnosti připravit upřesnění a změny v zařazení osob.

Prověřit použitelnost vybavení základny pro další činnost a odstranit zjištěné nedostatky.

Podle vývoje situace a požadavků na činnost jednotky:

 • Všechny členy jednotky uvolnit za základny a uložit jim dosažitelnost na pracovišti nebo v místě bydliště
 • Na základně ponechat jednu směnu, ostatní členy jednotky uvolnit ze základny a uložit jim dosažitelnost na pracovišti nebo v místě bydliště.

Odpovídá:

Poznámka:

Okolnosti ovlivňující použitelnost např. řádná dovolená, služební cesta, nemoc, změna pracovního poměru, atd.

 

28. Majetek obce pro mimořádné události a krizové situace

Prověřit a připravit techniku a materiál obce pro mimořádné události a krizové situace k využití při provádění povodňových zabezpečovacích prací.

Podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl zajišťovat poskytnutí pomoci.

Odpovídá:

Poznámka:

 

29. Věcná pomoc – materiál a služby

Zjistit aktuální možnosti věcné pomoci od subjektů na území obce pro povodňové zabezpečovací práce.

Podle aktuálnosti a žádostí správců vodních toků a vlastníků vodních děl zajišťovat věcnou pomoc.

Odpovídá:

Poznámka:

 

30. Humanitární pomoc

Prověřit stav připravenosti opatření a prostor k využití, podpoře a usměrňování humanitární pomoci.

Odpovídá:

Poznámka:

 

 31. Povodňový plán

Prověřit stav dokumentace Povodňového plánu a Plánu havarijní a krizové připravenosti obce.

Odpovídá: Tajemník povodňové komise

Poznámka:

Spolupráce členů povodňové komise.

 

32. Připravit se na činnost při Stavu ohrožení (3. stupni povodňové aktivity)

POKUD SITUACE GRADUJE!!!

Odpovídá: Členové povodňové komise

Poznámka:

 

33. Dokumentace povodně

Zajistit záznamy údajů o průběhu povodně. Zajistit provedení praktického porovnání údajů v povodňovém plánu se skutečnou situací v terénu.

Odpovídá:

Poznámka:

Viz zákon č. 245/2001 Sb., o vodách, § 76.

 

34. Odvolat Stav pohotovosti (pokud to situace umožňuje)

Podle situace odvolat Stav pohotovosti (2. stupeň povodňové aktivity).

Odpovídá: Předseda povodňové komise

Poznámka:

Informovat o odvolání orgány, subjekty a partnery, kterým byl vyhlášen.

 

35. Ukončení činnosti

Oznámit součinnostním partnerům ukončení činností, případně omezení činnosti povodňové komise.

Odpovídá:

Poznámka:

Týká se všech partnerů, kterým byla oznámena aktivace komise.