Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Obec Rudice byla v poslední době zasažena povodněmi v srpnu roku 2010. K povodni došlo v důsledku intenzivních lokálních srážek. Povodně v obci nejvíce ovlivňuje vodní tok LP č. 6 Ovčírky a přítok LP č. 8 LP č. 6 Ovčírky. Nejrizikovější je lokalita u soutoku těchto toků. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Rudice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v srpnu 2010

K povodni došlo v důsledku intenzivních lokálních srážek. Došlo ke zničení místní komunikace v lokalitě "Zlámalovo" a poškození státní komunikace v blízkosti autobusové zastávky "Střed obce", částečnému ucpání veřejné kanalizace.

Z hlediska konkrétních postižených objektů došlo k zaplavení a poškození rekreační chaty na stavební ploše číslo 346, k zaplavení a poškození hospodářských objektů u rodinného domu čp. 35, zaplavení dvorní části a hospodářského objektu u RD čp. 41, zaplavení dvorní části a části objetu u RD čp. 160, zaplavení sklepů a dvorní části u RD čp. 57 a zaplavení zahrad a hospodářských objektů pod rodinnými domy na "Nezdenských drahách" pod lokalitou "Díly". Protože se jednalo o soukromé objekty, celková výše škod nebyla vyčíslena. Následují fotografie zachycující skutečný stav při povodních z roku 2010.

Zatopení silnice III/4951 v obci Rudice v srpnu 2010

Zaplavení místní komunikace v lokalitě "Zlámalovo" v obci Rudice v srpnu 2010

Ukázka zaplaveného sklepu a chaty v obci Rudice v srpnu 2010