Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Aktuální úhrn srážek lze sledovat na webových stránkách digitálního povodňového plánu obce Rataje sekci Srážkoměry. Pokud sonda kapacitního snímače detekuje zvýšený spad srážek, vyšle zařízení automaticky na předem předvolená čísla SMS zprávy s navoleným textem.

První úroveň limitních hodnot (I. SPA) odpovídá srážkám, které lze předpokládat, že budou dosaženy přibližně 1x ročně. Význam těchto limitů spočívá mimo jiné i v kontrole funkčnosti měřící techniky a přenosových tras. Druhá úroveň limitních hodnot (II. SPA) již bude představovat skutečné nebezpečí.

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Obec I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Rataje 10 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Na území obce Rataje se nachází srážkoměrná stanice na střeše obecního úřadu.» Obec dále může využít data ze srážkoměrných stanic Kroměříž » (ve správě ČHMÚ), Zdounky (ve správě obce) » a Věžky (ve správě obce). »Vyhlášení III. SPA je vyhlašováno na základě uvážení předsedy povodňové komise, kdy dále přetrvává intenzivní déšť a zhoršuje se situace na vodních tocích.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php).

Využít lze také radarová data z meteoradaru Zlínského kraje umístěného v Holešově: https://meteoradar.kr-zlinsky.cz/ .

Relevantní srážkoměrné stanice pro území obce Rataje

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.