Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
V nedávné historii byla obec Rataje nejvýznamněji zasažena povodněmi v letech 2005, 2008 a 2011. Obec je v současné době nejvíce ohrožována dlouhodobými silnými přívalovými srážkami a jarním táním sněhu. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Rataje jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V roce 2005 došlo vlivem jarního tání sněhu a zároveň přívalových srážek k rozlivu Popovického potoka v úseku mezi částmi Popovice a Sobělice.

V roce 2008, následkem přívalových srážek, byly zaplaveny komunikace v severní části katastru obce, mezi částí Popovice a Rataje. Komunikace byla silně poničena a škoda byla vyčíslena na 3 126 000,- Kč.

V roce 2011 způsobily přívalové srážky v části Sobělice zvýšení hladiny vodního toku Popovický potok, jeho vylití z koryta a zaplavení okolních pozemků, na kterých se nacházejí orné půdy, zahrady a dvory rodinných domů a rodinné domy. Zaplaveny byly sklepy některých rodinných domů.