Charakteristika zájmového území

Obec Sobůlky se nachází ve východní části Jihomoravského kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 849 obyvatel. Rozloha území obce Sobůlky činí 701,3 ha.

Střední nadmořská výška zájmové oblasti se pohybuje v rozmezí 200 - 300 m. Nejvyšším bodem obce Sobůlky je nepojmenovaný vrch o výšce 333 m n. m.

Řešené území obce je složeno z jednoho katastrálního území Sobůlky. Obec Sobůlky se dále skládá z jedné části obce, která nese stejné pojmenování jako katastrální území. V obci se nachází jedna základní sídelní jednotka (ZSJ) a to Sobůlky. 

Zastavěné území obce se nachází v údolí Sobůlského potoka a má charakter rodinných domů se zahradami. Na jih intravilánu navazuje velký zemědělský komplex. Jižní částí území obce Sobůlky prochází silnice I. třídy I/54, která spojuje Brněnsko a střední Slovácko. Intravilánem obce prochází silnice III. třídy III/0549, která spojuje obec Sobůlky s obcí Věteřov. Na území obce Sobůlky se nachází několik významných historických památek: socha sv. Jana Nepomuckého, kaple u Hrubého Lesa, kaple sv. Heleny a hradisko "Vala".

Katastrální území obce Sobůlky

Katastrální území obce Sobůlky

Digitální model reliéfu obce Sobůlky

Výškové poměry na území obce Sobůlky

 

 Sklonové poměry na území obce Sobůlky

Sklonitostní poměry na území obce Sobůlky


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce Sobůlky do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty a celku Kyjovská pahorkatina. Území obce Sobůlky dále náleží do dvou geomorfologických podcelků, a to Věteřovské vrchovinyMutěnické pahorkatiny. Území obce je členěno do tří geomorfologických okrsků, a to Žádovické pahorkatiny, Šardické pahorkatiny a Věteřovské vrchoviny.

Věteřovská vrchovina má rovinatý reliéf s erozně denudačním povrchem a širokými rozvodnými hřbety s vesměs plochými údolími. Plocha Věteřovské vrchoviny činí 35,27 km². Do území obce Sobůlky zasahuje do severní a západní části. Věteřovská vrchovina je složena především z paleogenních jílovců a pískovců, místy se vyskytují slepence ždánické jednotky vnějšího flyše. Nejvyšší vrchol Věteřovské vrchoviny je Babí lom (417,2 m n. m.).

Žádovická pahorkatina je velmi výškově členitá pahorkatina s erozně denudačním povrchem s plošinami a široce zaoblenými rozvodnicemi a rozevřenými údolími. Žádovická pahorkatina má rozlohu 99,63 km² a zasahuje do východní části území obce Sobůlky. Pahorkatina je složena především z panonských písků a jílů, vzácně se vyskytují štěrky nebo pleistocenní spraše. Nejvyšší vrchol je Domanínský kopec (312,4 m n. m.).  

Šardická pahorkatina má mírně zvlněný povrch s četnými plošinami, široce zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími úvalovitého a neckovitého profilu. Plocha pahorkatiny činí 168,87 km² a zasahuje do jižní části zájmového území. Šardická pahorkatina je složena převážně z panonských jílů, písků, místy štěrky, písky a jíly. Často se zde vyskytují pleistocenní spraše. Nejvyšším bodem je Stará hora (284,4 m n. m.), která se nachází v území obce Sobůlky.


Struktura půdního fondu

Na území obce Sobůlky se nachází velký počet půdních typů. Nejvíce zastoupen je půdní typ černozem, který se vyskytuje v jižní, ale i severní části. Půdní typ hnědozem se vyskytuje ve střední části zájmového území v okolí intravilánu obce. Ve vyšších partiích se nachází luvizem, která je v současné době pod pokryvem listnatých lesů. V okolí Sobůlského potoka se vyskytuje půdní typ fluvizem. Ostrůvkovitě se zde vyskytuje také půdní typ šedozem, který je nejvíce zastoupen v jižní části zájmového území.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 701,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (483,5 ha). Orná půda zaujímá 429,9 ha zemědělské půdy. Zemědělská půda je dále tvořena zahradami, ovocnými sady a vinicemi (39,4 ha) a trvalými travními porosty (14,2 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména lesní půda (167,0 ha), ostatní plochy (33,7 ha) a zastavěné plochy (13,5 ha). Vodní plocha se rozkládá pouze na 3,5 ha.

Dle Corine Land Cover 2012 jednoznačně převažuje orná půda na území obce Sobůlky. Na východ a na jih od intravilánu obce Sobůlky se nachází menší enklávy listnatého lesa. Do západní části proniká do území obce Sobůlky listnatý les z katastrálního území Věteřov. V západní části území obce Sobůlky se nachází evropsky významná lokalita (EVL) Věteřovská vrchovina.

V západní části obce Sobůlky se nachází aktivní svahový sesuv s identifikačním číslem 2494, který dosud nebyl sanován. K sesuvu došlo 1. 6. 1963 vlivem dlouhotrvajících srážek, které způsobily rozbřednutí zemin. Celá plocha sesuvu je potrhána řadou rovnoběžných nezarostlých trhlin, podle kterých svahové sedimenty sjíždějí na povrchu skalního podloží.

Struktura a jednotlivé zastoupení druhů využití pozemků v obci Sobůlky (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 429,9 ha 61,3 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 24,1 ha 3,4 %
Zahrady 8,9 ha 1,3 %
Sady 6,4 ha 0,9 %
Trvalé travní porosty 14,2 ha 2,0 %
Lesní půda 167,0 ha 23,8 %
Vodní plochy 3,5 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 13,5 ha 1,9 %
Ostatní plochy 33,7 ha 4,8 %
Celková výměra k. ú. 701,3 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jihovýchodní část do teplé klimatické oblasti T4, zbytek území do teplé klimatické oblasti T2.

Obě klimatické oblasti se vyznačují dlouhým, velmi teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou zimou a velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550 - 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7 – 9 °C.

Dle portálu klimatickazmena.cz je na území obce Sobůlky hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Charakteristika teplých klimatických oblastí T2 a T4

Charakteristika T2 T4
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140 110 - 120
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60