Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kyjov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Sobůlky.

Osoby na území obce Sobůlky budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na základě povodně v roce 1970 bylo stanoveno potenciální záplavové území, podle kterého bylo určeno dopravní omezení ». Je nutné zmínit, že se obec Sobůlky nachází na horním toku Sobůlského potoka, proto bude postupová doba povodňové vlny velmi krátká. V případě povodně může dojít k zneprůjezdnění silnice I. třídy I/54 Žarošice - Kyjov vlivem působení Sobůlského potoka, a to vlivem zatopení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostního objektu nebo přilehlého úseku tělesa silnice. Podobně může dojít k zneprůjezdnění silnice III. třídy III/0549 v úseku silničního mostu 0549-1 po celé délce souběhu se Sobůlským potokem nebo v místě křížení LB údolnice v km silnice cca 0,800, kde se na silnici usazuje erozní materiál i při méně intenzivních přívalových deštích. Při intenzivních deštích dochází také k zaplavování komunikace III. třídy III/0549 v severozápadní části intravilánu obce Sobůlky.
Díky výše vyjmenovaným proměnlivým podmínkám nelze jednoznačně stanovit objízdnou trasu na území obce Sobůlky. Objízdná trasa bude operativně stanovena povodňovou komisí obce Sobůlky a povodňovou komisí ORP Kyjov v součinnosti Policií České republiky.
Dopravní omezení na území obce Sobůlky
Objízdné trasy na území obce Sobůlky

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.