Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Sobůlky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Sobůlky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok na území obce Sobůlky je Sobůlský potok. Číslo hydrologického pořadí 4-17-01-0750-0-00. Sobůlský potok pramení na sever od zájmového území v katastrálním území Ostrovánky a teče jižním směrem, kde protéká intravilánem obce Sobůlky. V katastrálním území Svatobořice ústí zprava Sobůlský potok do vodního toku Kyjovka (Stupava). Celková délka Sobůlského potoka činí 7,6 km s plochou povodí 16,245 km2.

Vodní tok Bukovanka pramení v katastrálním území Bukovany u Kyjova, které se nachází na severovýchod od území obce Sobůlky. Vodní tok Bukovanka tvoří část východní hranice mezi katastrálním územím Sobůlky a Kyjov. Za mostem přes silnice I. třídy I/54 ústí vodní tok Bukovanka zleva do Sobůlského potoka. Celková délka vodního toku Bukovanka činí 4,7 km.

V jižní části území obce se dále nachází bezejmenný vodní tok s IDVT: 10198526, který ústí zprava do Sobůlského potoka za intravilánem obce Sobůlky.

 Vodní toky na území obce Sobůlky

Vodní toky na území obce Sobůlky


Charakteristiky koryta Sobůlského potoka. Zdroj: Povodňový plán obce Sobůlky z roku 2004

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C - Sobůlky C-17  5,44   0,70 1,35 2,80 4,10 6,10 9,50

12,50

PF2 - ústí do Kyjovky 0,00 0,032 1,90 3,30 5,90 8,30 11,00 15,50 19,00

 

Průměrný sklon Sobůlského potoka na území obce Sobůlky činí 0,84 % (2,89°), maximální výška činí 260,46 m n. m. a minimální výška 194,18 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil Sobůlského potoka na území obce Sobůlky.

 Podélný profil Sobůlského potoka na území obce Sobůlky

Podélný profil Sobůlského potoka na území obce Sobůlky

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Sobůlky

Přehled vodních děl na území obce Sobůlky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Sobůlky ani v okolí se nenachází žádné významné vodní dílo.