Charakteristika zájmového území

Město Šenov leží v Ostravské pánvi v těsném sousedství Ostravy a Havířova. Obec s rozšířenou působností je Ostrava. K 1. 1. 2020 v něm žilo 6 393 obyvatel. Šenov se skládá ze čtyř ZSJ - Šenov, Volenství, Škrbeň a Šimška. Rozkládá se na ploše 16,63 km2 a převládá zde rozptýlená slezská zástavba. Město je pomyslně rozděleno řekou Lučinou na dvě poloviny - sever a jih. Toto rozdělení podtrhuje důležitá dopravní tepna spojující Ostravu s Havířovem, silnice I/11, a taktéž železniční koridor v témže směru. Ve městě se nachází základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, nákupní středisko, dům s pečovatelskou službou. Dominantou Šenova je kostel Prozřetelnosti Boží s přilehlým parkem. Šenov je součástí regionu Slezská brána. Sídlí zde městská policie a jednotka SDH.

Katastrální území města Šenov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území města do soustavy Vněkarpatské sníženiny - geomorfologického celku Ostravská pánev - okrsků Orlovská a Havířovská plošina. Je zde pestrá geologická stavba, najdeme zde glaciální, fluviální i eolické sedimenty. Z nerostného bohatství je zde výskyt černého uhlí, zemního plynu a cihlářských surovin. Zásoby černého uhlí jsou v lokalitě Václavovická elevace v jihozápadní části Šenova, zásoby cihlářských surovin v lokalitě Havířov-západ ve východní části Škrbně. 

Nejnižší nadmořská výška se nachází v místě toku Lučiny, tj. hranice k. ú Šenov s městském obvodem Radvanice - Bartovice (231 m n. m.). Nejvyšším bodem je jeden z vrcholů v Pežgovském lese (301 m n. m.).

Struktura půdního fondu

Z hlediska půdních typů je v Šenově převaha pseudoglejí a podél vodních toků jsou fluvizemě.

Celková rozloha řešeného území činí 1 663,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (466,4 ha) a lesní půda (435,8 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (254,3 ha), ostatní plochy (213,9 ha), zahrady (129,6 ha), zastavěné plochy (86,8 ha), vodní plochy (76,2 ha) a sady (0,5 ha).

Využití pozemků na území města Šenov (k 31.12.2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 466,4 ha 28,0 %
Zahrady 129,6 ha 7,0 %
Sady 0,5 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 254,3 ha 15,3 %
Lesní půda 435, 8 ha 26,2 %
Zastavěné plochy 86,8 ha 5,2 %
Vodní plochy 76,2 ha 4,6 %
Ostatní plochy  213,9 ha 12,9 %
Celková výměra k. ú.  1 663,5 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Šenov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města do mírně teplé podoblasti MT10. Mírně teplá oblast, která se vyznačuje dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Krajina je otevřena severním, až severovýchodním směrem, což přináší zvýšený počet chladných zimních a jarních dnů vlivem proudění studeného vlhkého vzduchu ze Severního moře. Tyto místní klimatické podmínky jsou ale ovlivněny i antropogenně. Jde například o pozměněný reliéf, rozsah zástavby či míru koncentrace průmyslu.

Charakteristika chladné podoblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50