Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Šenov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města  a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Lučina - pramení na svazích Prašivé v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 580 m n.m. a ústí do Ostravice zprava na území města Ostravy. Tok od pramene k ústí je ve správě Povodí Odry státní podnik a jeho délka činí 37,9 km. Z ní přibližně 4,6 km tvoří zátopa údolní nádrže Žermanice ř. km 25,0. Podélný sklon pod VD Žermanice se pohybuje okolo 2 ‰. Řeka byla postupně od ústí až po prostor Šenova na přibližně 11 km své délky souvisle upravena. Výše 10 km nad tím (až k mostu silnice Dolní Datyně – Prostřední Bludovice, ř. km 21,2) zůstala naopak zcela nedotčeným tokem s meandrovitě se transformující trasou. Na území města Šenov tok protéká v délce cca 8 km (ř. km 9,0 - 17,0).
Lučina původně patřila k tokům se značně rozkolísaným odtokovým režimem, ten však je po výstavbě žermanické přehrady výrazně ovlivňován jejím vyrovnávacím efektem, posíleným navíc převodem vody ze sousedního povodí Morávky - přímo do Lučiny ústí přivaděč Morávka – Žermanice. Při povodňových situacích může být část povodňových průtoků převedeno z povodí Morávky do povodí Lučiny.

Povodí toku Lučina, vyznačené vodní toky, nádrže, kilometráž a další důležité informace (zdroj: Povodí Odry, státní podnik - Atlas vodních toků povodí Odry)

Venclůvka (Dolní Datyňka) - pramení v Sedlištích do Šenova přitéká od Dolní Datyně, lidově nazývána jako Dolní Datyňka. Levostranně se vlévá do Lučiny na území města Šenov (ř. km 10,7). Délka toku 13 km, plocha povodí 25,72 km2. Průměrný průtok toku činí u ústí do Lučiny 0,34 m3/s. Tok v katastru města doplňují souvislé břehové porosty, jenž částečně zmírňují břehovou abrazi toku. Konkávní oblouky jsou též na několika místech opevněny kamennou rovnaninou. V údolní nivě se nachází pouze několik především rekreačních objektů.

Datyňka (Horní) - přitéká od Horní Datyně, levostranně se mezi Volenským a Košťálovickým rybníkem vlévá do Lučiny (ř. km 9,45). Délka toku 8,3 km. Tok je v katastru města upraven a částečně napřímen, doplňují ho vzrostlé břehové porosty. Trasa toku je vedena především v okolí zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Frýdecký potok - přitéká od Václavovic před žel. tratí se levostranně vlévá do Venclůvky (ř. km 0,7). Délka toku 5,9 km. Jedná se o upravený vodní tok, v místní části Volenský prochází intravilánem. Koryto je doplněno o souvislé břehové porosty, jež značně zasahují do průtočného profilu toku.

Podleský potok - přitéká od Bartovic v katastru města kopíruje ulici Na Hrázkách, poté napájí dvě boční malé vodní nádrže. Za silnicí I/11 se pravostranně vlévá do Lučiny (ř. km 9,8) Délka toku 4,6 km.

Pežgovský potok - pramení v Pežgovském lese, po obou březích se v zastavěné části nachází kaskáda obtokových vodních nádrží, které napájí. S němi souvisí množství zahrad, příčných objektů omezujících odtokové poměry (ploty, lávky apod.) a obytných objektů. Tok doplňují vzrostlé doprovodné a břehové porosty. Pravostranně se vlévá do Lučiny (ř. km 14,15). Délka toku činí 2,9 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Lučina

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Radvanice, Lučina 2,45 2,58 58,1 -- 112 138 -- 205 236
Hlásný profil kat. C Bludovice, Lučina 22,68 -- 22,8 32,4 46,9 59,0 72,1 90,7 106
Hlásný profil kat. A VD Žermanice, Lučina 24,81 0,76 16,2 -- 34,1 43,3 -- 67,7 79,5

 

Vodní toky na území města Šenov

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Šenov

Přehled vodních děl na území města Šenov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Šenov se nachází celkem 3 vodní nádrže. Na Pežgovském a Podleském potoku se pak nachází soustava několika většinou obtokových rybníků. Mimo katastr města se na toku Lučina nachází VD Žermanice (vodní dílo I. kat. z hlediska TBD), jenž by v případě havárie mohlo vyvolat zvláštní povodeň většího rozsahu.