Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Spojil byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 1998, 2000, 2006 a 2013. Vyšší frekvence výskytu povodní postihující obec Spojil je způsobena především lokalizací v místech, kde se dříve nacházely rybníky. Jsou zde tedy zhoršené vsakovací podmínky v povodí Spojilského odpadu. V kombinaci s vlivem intenzivních lokálních srážek zejména v letním bouřkovém období může dojít k povodním. Ke zvýšenému průtoku v povodí Spojilském odpadu přispívá také průmyslová výstavba nad obcí. Voda dopadající na rozsáhlé střešní plochy se místo plošného vsakování koncentruje do liniového odtoku.
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Spojil jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Obec Spojil postihly povodně za posledních 20 let celkem 4x. Bylo to v letech 1998, 2000, 2006 a 2013. Největší škody napáchaly povodně v roce 2006 a 2013.

Povodňová aktivita v červnu 2006:
V červnu 2006 se vlivem přívalových srážek zvýšila hladina vodního toku Spojilský odpad, přelila se přes břeh a zatopila část obce. Některé sklepy byly zatopeny a byla zaplavena i část silnice. Došlo také ke zničení většiny úrody na zahrádkách.

Zápis z povodňové knihy 2006 (upravený): 
Dne 21. 6. dosáhla teplota 34 °C a po půlnoci přišla od severu bouřka s deštěm, pak další od východu s krupobitím a větrem a další ještě k ránu. Pohled, který se všem ráno naskytl, mnoha zahrádkářům vehnal slzy do očí. Jahody roztlučené, saláty na kousky, kytky, rajčata jen holé stonky a stromy podestlané třešněmi a jablíčky, víno zničené. Všechny zahrady stály pod vodou nebo v blátě. Vrstva krup 1 cm i více se někde udržela až do rána. Když po ránu přešly první emoce z noční katastrofy, nastal další šok. Spojilákem přišla vlna vody (asi od Zminného) a zatopila všechny sklepy ve svém okolí do 150 cm vylila se přes zahrádky kolem točny až do poloviny silnice. Taková čina a následná pohroma tu již mnoho let nebyla...

Povodňová aktivita v červnu 2013
Tyto povodně měly stejnou příčinu jako povodně v roce 2006. Přívalová voda zatopila obecní hřiště sportovního areálu, sklepy, studny a zahrady občanů. Na pomoc vyjela místní jednotka sboru dobrovolných hasičů spolu s jednotkami z okolních obcí, která pomáhala odčerpávat vodu ze zaplavených prostor a vyklízet zaplavené objekty. Vlivem povodně došlo k poškození části fotbalového trávníku obecního hřiště, dále pak vznikly hmotné škody ve sklepích a v zahradách a některá úroda byla zničena.

Zápis z povodňové knihy 2013 (upravený):
Jak náhle vedro přišlo, tak rychle zmizelo a od 24.6 dorazily trvalé silné deště. Lilo celé pondělí, celé úterý a nebralo to konce. Půda a všechny louky byly již předchozími dešti nasyceny a začaly se dělat malá jezírka v okolí obce, ale také přímo v obci. Fotbalové a dětské hřiště ve sportovním areálu se proměnilo ve velký rybník, stejně tak vypadaly pastviny pro koně kolem Apolenky. Ze hřiště bylo možné alespoň částečně vodu odpustit vykopanou rýhou, ale pastviny si musely počkat, až je slunce vysuší. Lijáky způsobily problémy s vodou i u několika obydlí. Především byly zaplaveny sklepy. Díky pohotovosti našich dobrovolných hasičů a jejich vybavení nedošlo k vážným škodám, protože vodu stihly včas odčerpat. Malé rybníčky na soukromých pozemcích a zahrádkách se postupně vsákly. Jednou z hrozeb, která v nás vyvolala obavy, bylo plné koryto Spojilského odpadu, kterým se voda přihnala z vysočiny a kde průtok vody v propustku u máchadla zaplnil téměř celou skruž a jen malý kousek již zbýval, aby voda začala stoupat v korytě natolik, že by ohrozila okolní zahrady. Naštěstí déšť po čtyřech dnech ustal a vše se pomalu začalo vracet do normálu.