Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Střelice je při povodni ohrožováno cca 130 budov, které trvale obývá zhruba 391 obyvatel, z toho 57 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Střelice - agregované

Ohrožující objekty

Na území katastru se nachází čistírna odpadních vod, čerpací stanice, a průmyslová zóna, nicméně ani jeden z objektů neleží v záplavovém území vodních toků, anebo v jejich blízkém okolí. Tyto objekty by tedy neměly být při zvýšení hladiny vodních toků zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Střelice
Kontaminovaná místa na území obce Střelice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Střelice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Střelice u předsedy povodňové komise obce.