Charakteristika zájmového území

Obec Střelice se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. K 1. 1. 2021 zde žilo 3 072 obyvatel.

Katastr obce je složen z jednoho souvislého katastrálního území Střelice. Z jihu je ohraničen vodním tokem Bobrava. Samotný intravilán obce se rozprostírá pod vrchy Haneka a Vysoká Hora a má charakter převážně rodinných domů se zahradami, obytných domů a výrobních areálů. Územím prochází železniční trať Brno–Náměšť nad Oslavou.

Celková rozloha řešeného území činí 1467 ha (k 31. 12. 2020). Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch využití půdního fondu, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území orná půda (639 ha), Dále velké procento plochy zaujímá půda lesní (508 ha). Zbytek plochy dále tvoří zahrady, ovocné sady (77 ha) a trvalé travní porosty (71 ha). Nejmenší podíl na celkové rozloze zájmového území mají zastavěné (35 ha), vodní (8 ha) a ostatní plochy (129 ha).

Využití pozemků v obci Střelice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha
Zastoupení
Orná půda 639 ha 43.6 %
Zahrady  69 ha 4.7 %
Ovocné sady 8 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 71 ha 4.8 %
Lesní půda 508 ha 34.6 %
Zastavěné plochy 35 ha 2.4 %
Vodní plochy 8 ha 0.5 %
Ostatní plochy 129 ha 8.8 %
Celková výměra k.ú. 1467 ha 100 %

 

Katastrální území obce Střelice

 

Sklonitostní poměry na území obce Střelice

Geomorfologické, geologické a klimatické poměry na území obce Střelice

Obec leží v převážně nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovská pahorkatina, okrsku Ořechovská pahorkatina. Severozápadní část katastru spadá do okrsku Omnická vrchovina, severovýchodní část do okrsku Střelická kotlina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 300–500 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch Vysoká hora o nadmořské výšce 361 m. 

Z geologického hlediska se intravilán obce nachází na horninovém podloží, které je tvořeno jíly, vápnitými jíly ("tégl"), písky, štěrky a řasovými vápenci. Naopak okolí, které leží západně, jihozápadně a jižně se nachází na horninovém podloží tvořeném biotitickými a dvojslídnými granity a granodiority, které jsou místy deformované a metamorfované. Při podrobnějším zkoumání geologické mapy lze konstatovat, že nejbližší okolí vodních toků je tvořeno nivními sedimenty, mezi které patří hlína, písek a štěrk. Se vzrůstající vzdáleností od vodních toků přechází nivní sedimenty na spraš a sprašovou hlínu. V obou případech se jedná o nezpevněné sedimenty. Na spraši leží většina zastavěného území obce. Ve vyšších polohách v jižní a jihozápadní části obce dominuje výše zmíněný biotický granodiorit a granit, oba patřící mezi magmatické horniny. Jedná se o horniny, které vzniky krystalizací magmatu.

Charakteristika oblastí T2 a MT11

Na území obce Střelice u Brna je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.
Katastr Střelic spadá do teplé klimatické oblasti T2 a mírně teplé klimatické oblasti MT11. Klimatická oblast T2 zasahuje do jižní části katastru a vyznačuje se dlouhým a teplým létem, přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatická oblast MT11 se nachází v severozápadní části území a vyznačuje se dlouhým a teplým létem, krátkým a mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírnou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500–550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C. Následující tabulka charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT11

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50