Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šlapanice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Střelice.

Osoby na území obce Střelice budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení v obci Střelice
  • Místní komunikace ul. Jar. Svobody. Místo ohrožení komunikace se nachází pod kritickým bodem, kde může při přívalových srážkách docházet ke splachům zeminy z výše položených míst nad obytnými domy. Přesunutý materiál pak může zkomplikovat průjezdnost silnice. »
  • Silnice 3. třídy III/3945 pod ZŠ a MŠ. Místo ohrožení komunikace se nachází pod kritickým bodem, kde může při přívalových srážkách docházet ke splachům zeminy z výše položených míst. Přesunutý materiál pak může zkomplikovat průjezdnost silnice. »
  • Silnice 3. třídy III/15267 v intravilánu obce. Tato komunikace je primárně ohrožena při vybřežení vodního toku Střelický p., kdy dojde k rozlití vody na komunikaci a přilehlé pozemky. »
Objízdné trasy v obci Střelice
  • Objízdné trasy budou stanoveny operativně v součinnosti s Policií ČR dle povodňové situace v okolí obce.
Dopravní omezení na území obce Střelice
Objízdné trasy na území obce Střelice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.