Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Střelice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Střelice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějšími toky v území jsou Střelický p. a Bobrava.

Vodní toky na území obce Střelice

Střelický p.
Nejdůležitějším vodním tokem na katastru obce je vodní tok Střelický p., který protéká samotným intravilánem obce. Střelický p. pramenní ve východní části intravilánu nad ul. Jar. Svobody. Odtud teče přímo na jih, kde podtéká železniční trať a dále teče vydlážděným korytem kolem fotbalového hřiště. Pod fotbalovým hřištěm se stáčí na jihovýchod, odkud pokračuje kolem koupaliště více do intravilánu obce. Intravilán opouští až na konci obce cca v ř.km 1. Z důvodu rozsáhlých rozlivů potoka při větších srážkách byl v roce 2009 byl Střelický p. upraven, proběhlo prohloubení, rozšíření a vydláždění koryta toku. Střelice potok opouští ve východní části katastru v ř.km 0,030, kde se po pár metrech vlévá do Troubského p. Celková délka Střelického p. činí 2,68 km.

Bobrava
Dalším důležitým vodním tokem na území obce je Bobrava. Tato řeka pramení v lesích severozápadně od intravilánu obce Rudka. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem do intravilánu obce Rudka. V místě, kde tvoří přirozenou hranici mezi obcemi Říčky a Litoostrov se stáčí více na jih a v tomto směru teče až do intravilánu obce Rosice, kde se opět stočí více na východ. Vodní tok dále protéká intravilány obcí Tetčice a Omice a následně se v ř.km 19 dostává na území obce Střelice. Zde Bobrava tvoří jižní hranici katastru obce. Katastr opouští cca v ř.km 9,962. Celková délka vodního toku činní 37,21 km a vlévá se zleva do Svratky u obce Popovice. Bobrava se dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků, řadí mezi významné vodní toky na území České republiky.

Troubský p.
Tento potok na zkoumaném území tvoří východní hranici katastru a pramenní na katastru vedlejší obce Popůvky severně od intravilánu Střelic. Celková délka Troubského p. činí 10,7 km a v jihovýchodní části území se vlévá zleva do Bobravy.

Další vodní toky na území obce
Západní částí území protéká vodní tok Omický p., který také představuje přítok vodního toku Bobrava. Celková délka Omického p. činní 4,15 km.


Základní údaje o vodních dílech na území obce Střelice

Přehled vodních děl na území obce Střelice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Střelice se nenachází žádné vodní dílo, které by mohlo ovlivnit odtokové poměry při povodňových situacích. Jediným vodním dílem v obci je koupaliště, které se nachází ve středu intravilánu obce a slouží k rekreaci.