Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření bylo zjištěno, že při rozlivu Q100 je ohrožováno 18 objektů, které obývá 36 obyvatel, z toho tři obyvatelé patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Uvedené hodnoty se ale budou v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území obce Uhersko - agregované

Ohrožené objekty a záplavové území v obci Uhersko

Ohrožující objekty

V záplavovém území Loučné na území obce se nachází čistírna odpadních vod. ČOV se skládá z biologického septiku SM 10 o rozměrech 12,6 x 7,5 m a hloubce 3,78 m. Dalším stupněm je 2x zemní filtr s popelovou náplní (systém CINIS) a biologická nádrž o objemu 150 m3. Žádné další objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku), zde nejsou známy. »
Ohrožující objekty na území obce Uhersko
Kontaminovaná místa na území obce Uhersko
Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou- stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
Ohrožené a ohrožující objekty
Kontaminovaná místa


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Uhersko.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Uhersko u předsedy povodňové komise obce.