Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření bylo zjištěno, že při rozlivu Q5 toku Loučná je na území obce ohrožována jedna budova, kterou trvale obývá jeden obyvatel. Při rozlivu Q100 je ohrožováno 17 objektů, které obývá 33 obyvatel, z toho tři obyvatelé patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Uvedené hodnoty se ale budou v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území obce Uhersko - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území Loučné na území obce se nachází čistírna odpadních vod. ČOV se skládá z biologického septiku SM 10 o rozměrech 12,6 x 7,5 m a hloubce 3,78 m. Dalším stupněm je 2 x zemní filtr s popelovou náplní (systém CINIS) a biologická nádrž o objemu 150 m3. Žádné další objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku), zde nejsou známy. »
Ohrožující objekty na území obce Uhersko
Kontaminovaná místa na území obce Uhersko
Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou- stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
Ohrožené a ohrožující objekty
Kontaminovaná místa


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Uhersko.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Uhersko u předsedy povodňové komise obce.