Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Uhersko je při Q5 toku Loučná ohrožováno zhruba 1 budovu, kterou trvale obývá 1 obyvatel. Při Q100 je ohrožováno 17 objektů, 33 obyvatel, z toho 3 lidé patří do rizikové skupiny (obyvatelé starší 70 let, invalidé). »

Ohrožující objekty

V záplavovém území Loučné na území obce se nachází čistírna odpadních vod. Jinak zde nejsou známi žádné objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Seznam ohrožujících objektů v obci Uhersko

Objekt Firma Adresa Telefon
ČOV 533 73 Uhersko - 466 676 121

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou- stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Uhersko.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Uhersko u předsedy povodňové komise obce.