Charakteristika zájmového území

Obec Uhersko, spadající pod ORP Holice, leží v Pardubickém kraji. Obec se nachází na úpatí kopců Borek a Neulust, severně od železniční stanice na trati Česká Třebová – Praha, na pravém břehu řeky Loučné, 20 km východně od Pardubic. Počátky dějin obce spadají do 12. století. První písemné zprávy o ní pocházejí z roku 1308. K 1. 1. 2020 žilo v obci 251 obyvatel. Rozloha obce činí 366,7 ha.

Obec je součástí Mikroregionu Holicko. Obce tohoto regionu jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohdy silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Obec se nachází v povodí Labe a je obtékána řekou Loučnou, jež je levostranným přítokem Labe. Řeka pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 metrů. Na samotné Loučné nejsou žádné přehradní nádrže. U obce Sezemice se vlévá do Labe v nadmořské výšce 217,9 m n. m.

Území obce Uhersko

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Kunětická kotlina.

Kunětická kotlina je erozně akumulační neotektonicky podmíněná sníženina na březích obloukovitého toku Labe. Nachází se v oblasti turonských sedimentů. Její reliéf je svou povahou akumulační, tvořený mladopleistocenními (würmskými) a nižšími středopleistocenními (risskými) terasami, pokryvy a přesypy vátých písků a údolních niv.

Struktura půdního fondu

Půdní pokryv je v obci pestrý. Tvoří jej na jihu (podél toku Loučné) černice modální (CCm), směrem do vyšších poloh na sever na ni navazuje pararendzina slabě oglejená (PRg), modální (PRm) a pelická (PRp), fluvizem modální (FLm), regozem slabě oglejená (RGg), pelozem vyluhovaná slabě oglejená (PEvg) a glej akvický (GLq) a modální (GLm).

Z hlediska krajinného pokryvu je v obci dominantní orná půda (zabírá téměř dvě třetiny rozlohy obce). Zastavěné plochy a trvalé travní porosty zabírají podobnou rozlohu (kolem 15 %), lesy méně než 10 %.

Využití pozemků v obci Uhersko (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 238.8 ha 65.1 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 10.5 ha 2.9 %
Sady 1.2 ha 0.3 %
Trvalé travní porosty 51.2 ha 14.0 %
Lesní půda 28.5 ha 7.8 %
Vodní plochy 9.1 ha 2.5 %
Zastavěné plochy 6.2 ha 14.7 %
Ostatní plochy 21.2 ha 5.8 %
Celková výměra k.ú. 366.7 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Uhersko je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T2. Léto je dlouhé, teplé a suché, přechodné období velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem a teplým podzimem, zima krátká, mírná suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika teplé klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50