Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Uhersko

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Uhersko a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Řeka Loučná (ve středověku známá jako Trstenice) představuje pro obec Uhersko relevantní povodňové ohrožení. Tento levostranný přítok Labe je dlouhý 80,3 km a plocha jeho povodí činí 724,7 km2. Loučná protéká městy Litomyšl, Vysoké Mýto, Dašice a Sezemice. Západně od Sezemic je její ústí do Labe - v nadmořské výšce 217,9 m. Pramen řeky se nachází ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 m (na okraji obce Karle, asi 5 km západně od Svitav). Řeka protéká nejprve Loučenskou tabulí, skloněnou k severu a výrazně členěnou hlubokými údolími vodních toků. Přítoky Loučné napájejí četné rybníky v oblasti středního a dolního toku - největší z nich jsou Velký zálešský (45,8 ha) a Chobot (42,1 ha) u Vysokého Mýta a Lodrant u Jaroslavi. Významným levostranným přítokem Loučné je řeka Desná (dlouhá 30,6 km). Na řece Loučné nejsou žádné přehrady, nicméně před jejím ústím se nacházejí četné jezy.

Základní hydrologické charakteristiky řeky Loučné

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Litomyšl, Loučná 61,6 0,559 3,24 11,3 16,9 35,7 46,8
Hlásný profil kat. B Cerekvice nad Loučnou, Loučná 52,9 1,79 8,78 23,0 31,3 55,9 68,9
Hlásný profil kat. A Dašice, Loučná 7,2 3,6 15,4 37,0 49,0 82,9 100,0

 

Digitální model reliéfu, říční a sídelní síť v povodí řeky Loučné (zdroj: DIBAVOD - Digitální báze vodohospodářských dat, 2006)

Řeka Loučná teče po jižní hranici obce Uhersko. Část obce je před povodňovými situacemi na této řece chráněna valem. Břehy koryta Loučné jsou v obci z větší části zatravněné. Nad obcí z ní vytéká náhon Uhersko, který protéká jižně od intravilánu obce a za čistírnou odpadních vod vtéká zpět do Loučné. V obci se dále nachází několik drobných zatrubněných vodotečí (většinou se jedná o bezejmenné toky).

Vodní toky na území obce Uhersko

Základní údaje o vodních dílech na území obce Uhersko

Přehled vodních děl na území obce Uhersko naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na severozápadním okraji intravilánu obce se nacházejí dvě drobná vodní díla - umělá vodní nádrž Mazanec a bezejmenný rybník (obě ve správě obce). Těmito drobnými nádržemi protéká bezejmenný tok (IDVT 10172738). Obě vodní díla pro obec nepředstavují významné povodňové ohrožení.