Charakteristika zájmového území

Obec Vážany se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov. K 1. 1. 2019 zde žilo 443 obyvatel. Velikost obce činí 544,2 ha. Většina zastavěného území leží pod vrchem Homole. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami doplněné o větší zemědělský komplex umístěný na S od intravilánu obce. Na území obce se rozprostírá Přírodní památka Pahorek s rozlohou 7,88 ha. Velkoplošně chráněná území se v katastru obce nevyskytují.

Katastrální území obce Vážany

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v provincii Západních Karpat, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina, východní část náleží do podcelku Orlovická vrchovina. Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 250 m n. m. Nejvyšší body na katastru přesahují nadmořskou výšku 320 m.

Na území obce se vyskytují zejména nezpevněné sedimenty jako je spraš a sprašová hlína, Přes intravilán obce se nachází i nivní sedimenty.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 544,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (429,8 ha) a ostatní plochy (58,7 ha). Zbytek tvoří zahrady (18,1 ha), lesní půda (16,7 ha), zastavěné plochy (8,1 ha), trvalé travní porosty (8 ha), vodní plochy (3,7 ha) a sady (1,3 ha).

Využití pozemků v obci Vážany (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 429,8 ha 79 %
Zahrady 18,1 ha 3,3 %
Sady 1,3 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 8 ha 1,5 %
Lesní půda 16,7 ha 3,1 %
Vodní plochy 3,7 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 8,1 ha 1,5 %
Ostatní plochy 58,7 ha 10,8 %
Celková výměra k.ú. 544,2 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Katastrální území obce Vážany leží na rozhraní dvou klimatických oblastí T2 a MT11. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým létem, krátkým a mírně teplým přechodným obdobím a krátkou a teplou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600–700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT11

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50