Charakteristika zájmového území

Obec Velké Hostěrádky se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče. Veškeré zastavěné území se nachází v jižní části katastrálního území obce. Zástavba je lemována svahy, veškeré obytné budovy tudíž leží v údolí. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské komplexy. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 493 obyvatel. Velikost obce činí 1057,7 ha.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Žďánický les, podcelku Dambořická vrchovina a okrsku Uhřická vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 250-300 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch Líchy o nadmořské výšce 324 m. Katastr obce nespadá do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území. Do severní části katastrálního území však zasahuje evropsky významná lokalita Svatá a Prostřední vrch.

Jižní částí intravilánu obce protéká vodní tok Hunivky, v severní části katastrálního území pak pramení jeho levostranný přítok Šibrůvka.

Katastrální území obce Velké Hostěrádky

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 057,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (475,3 ha) a lesní půda (455,5 ha). Zbytek pozemků v městysu tvoří zahrady (44,4 ha), ostatní plochy (42,4 ha), trvalé travní porosty (17,1 ha), zastavěné plochy (12,2 ha), vinice (5 ha), vodní plochy (4,9 ha) a sady (0,9 ha).

Využití pozemků v obci Velké Hostěrádky  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 475,3 ha 44,90 %
Vinice 5 ha 0,5 %
Zahrady 44,4 ha 4,20 %
Sady 0,9 ha 0,10 %
Trvalé travní porosty 17,1 ha 1,60 %
Lesní půda 455,5 ha 43,10 %
Vodní plochy 4,9 ha 0,50 %
Zastavěné plochy 12,2 ha 1,20 %
Ostatní plochy 42,4 ha 4 %
Celková výměra k.ú. 1057,7 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Katastrální území obce Velké Hostěrádky spadá pod teplé a mírně teplé klimatické oblasti T2 a MT11. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500–550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7-8 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT11

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50